اثر محافظتی عصاره هیدروالکلی آویشن شیرازی بر سمیت خونی ناشی از سیس پلاتین در موش سوری

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
سیس پلاتین، یکی از داروهای شیمی درمانی است و سبب تغییرات هماتولوژیک می شود. آویشن شیرازی دارای خاصیت آنتی اکسیدانی می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر محافظتی عصاره هیدروالکلی آویشن شیرازی بر تغییرات هماتولوژیک ناشی از سیس پلاتین در موش سوری انجام گرفت.
مواد و روش ها
32 سر موش سوری نر بالغ(30-25 گرم)، به 4 گروه تقسیم شدند. گروه کنترل به مدت 7روز نرمال سالین دریافت کردند. گروه آویشن شیرازی، آویشن شیرازی با دوز 200 میلی گرم بر کیلو گرم وزن بدن به مدت 7روز با گاواژ دریافت کردند. به گروه سیس پلاتین، سیس پلاتین با دوز 10 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل صفاقی در روز 5 مطالعه تزریق شد. گروه آویشن شیرازی+سیس پلاتین، آویشن شیرازی را به مدت 7 روز دریافت کردند و سیس پلاتین در روز 5 مطالعه تزریق شد. در روز هشتم خون حاصل از قلب موش ها جهت ارزیابی هماتولوژی مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS و با آزمون هایANOVA و Tukey آنالیز شدند.
یافته ها
تعداد گلبول های قرمز، هموگلوبین، پلاکت، میانگین حجم گلبول قرمز، میانگین هموگلوبین گلبول قرمز و میانگین غلظت هموگلوبین گلبول قرمز به طور معنی داری در گروهی که سیس پلاتین دریافت کردند در مقایسه با گروه کنترل کاهش و تعداد گلبول های سفید افزایش یافت. آویشن شیرازی این تغییرات را بهبود بخشید(05/0< p).
استنتاج
آویشن شیرازی تغییرات هماتولوژیک ناشی از تجویز سیس پلاتین در موش سوری را بهبود بخشید.
نوع مقاله:
خلاصه گزارش
زبان:
فارسی
صفحات:
92 -98
لینک کوتاه:
magiran.com/p1957337 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.