مطالعه تاثیر متغیرهای فردی بر ادراک از عدم توازن تلاش-پاداش و نیاز به بازیابی (از خستگی) در آتش نشان های صنعتی

پیام:
چکیده:
مقدمه
آتش نشانی شغلی استرس زا و نیازمند فعالیت های جسمی و روحی بالایی می باشد. وجود عدم توازن بین ادراک از توازن تلاش-پاداش و نیاز به بازیابی از خستگی می تواند پیامدهای جدی در این رسته شغلی ایجاد نماید. هدف از مطالعه حاضر تعیین میزان تاثیر متغیرهای فردی آتش نشان ها صنعتی بر ادراک از عدم توازن تلاش-پاداش و نیاز به بازیابی (از خستگی) می باشد.
روش بررسی
این مطالعه مقطعی در 107 آتش نشان صنعتی در سال96 انجام شد. از پرسشنامه عدم توازن تلاش-پاداش، مقیاس نیاز به بازیابی (از خستگی) و چک لیست اطلاعات فردی برای جمع آوری داده ها استفاده شد. داده های با آزمون رگرسیون دوگانه و خطی ساده توسط نرم افزار spss نسخه 16 و در سطح معناداری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
بیش از 70 درصد افراد حاضر در مطالعه از لحاظ ادراک از توازن تلاش-پاداش و مقیاس نیاز به بازیابی، وضعیت مطلوبی را گزارش نمودند. نتایج مدل رگرسیون نشان می دهد که تفاوت معناداری بین متغیرهای سمت شغلی و وضعیت قرارداد با مقیاس نیاز به بازیابی وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین متغیرهای نوع قرارداد، اختلال در خواب، سابقه بیماری و مصرف داروهای خواب آور با تعهد افراطی وجود داشت. اما برای ادراک از توازن تلاش- پاداش تفاوت معناداری مشاهده نشد.
نتیجه گیری
نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده وضعیت نسبتا مطلوبی از لحاظ پارامترهای ادراک از توازن تلاش- پاداش و نیاز به بازیابی (از خستگی) می باشد. ولی برای داشتن شرایط شغلی مطلوب تر، می توان با توجه به متغیرهای فردی برنامه های مداخله ای مناسب داشت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -9
لینک کوتاه:
magiran.com/p1957527 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.