بررسی وضعیت ارگونومیک ناخن کاران شهر سبزوار به روش ارزیابی نوین وضعیت بدنی (NERPA)

پیام:
چکیده:
مقدمه
کاشت ناخن جزء مشاغلی است که به تازگی وارد ایران شده و به سرعت در حال گسترش است. کار در سالن های کاشت ناخن با توجه به ابزار مورد استفاده و وضعیت های بدنی نامناسب، تکنسین های ناخن را با عوامل زیان آور ارگونومیکی در محیط کار روبرو می سازد. این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت ارگونومیک ناخن کاران شاغل در سطح شهر سبزوار انجام شد.
روش بررسی
این مطالعه توصیفی- تحلیلی در بین 80 ناخن کار صورت پذیرفت. جهت تعیین شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی از پرسشنامه نوردیک و به منظور ارزیابی وضعیت بدن در حین کار از روش Novel Ergonomic Pos tural Assessment (NERPA) استفاده گردید. همچنین روشنایی موضعی سطح کار، به منظور بررسی ارتباط آن با بروز اختلالات اسکلتی عضلانی، اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS 17 انجام شد.
یافته ها
میزان شیوع درد به ترتیب در نواحی گردن (63/8٪)، فوقانی پشت (51/3٪)، کمر (42/5٪)، شانه (41/3٪) و مچ دست (37/6٪) بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است. ارزیابی وضعیت بدنی ناخن کاران به روش NERPA نیز نشان داد در تمام موارد (100٪) نمره نهایی در بالاترین مقدار (نمره 7 و نیاز به تغییرات فوری) بدست آمد.
نتیجه گیری
نا شناخته بودن این شغل و در نتیجه فقدان نظارت کافی از سوی بازرسین بهداشت حرفه ای منجر به شیوع بالای اختلالات اسکلتی عصلانی در ناخن کاران شده است. لذا شایسته است جهت کاهش عوارض مذکور توجه بیشتری از سوی سازمان های بهداشتی جهت وضع قوانین و استاندارد های مربوطه صورت پذیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
10 -16
لینک کوتاه:
magiran.com/p1957528 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.