مطالعه پوسچرهای کاری پرستاران و تکنسین های آزمایشگاه با روش ارزیابی سریع تمام بدن (REBA) تعدیل شده در یک بیمارستان در شهر تبریز

پیام:
چکیده:
مقدمه
شرایط کار پرستاران و تکنسین های آزمایشگاه می تواند منجر به ایجاد اختلالات اسکلتی- عضلانی گردد. هدف پژوهش حاضر مطالعه وضعیت های کاری پرستاران دو بخش داخلی و جراحی زنان و تکنسین های آزمایشگاه در یک بیمارستان بود.
روش بررسی
این مطالعه از نوع توصیفی به روش مقطعی بود که در سال 1395 در یکی از بیمارستان های شهر تبریز انجام گرفت. در این مطالعه 32 پرستار و 20 تکنسین آزمایشگاه شرکت کردند. از پرسشنامه نوردیک و روش ارزیابی سریع تمام بدن (REBA) با الگوریتم جدید امتیازدهی برای ارزیابی استفاده شد. برای هر شغل امتیازهای نیمه فوقانی، چهارگانه فوقانی، نیمه تحتانی و درصد زمان کار سپری شده با پوسچرهای پراسترس محاسبه گردید. از آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه و تی مستقل برای آنالیز آماری استفاده گردید.
یافته ها
علایم اسکلتی-عضلانی گردن (63/5%) و کمر (55/8%) بیشترین شیوع را داشت. میانگین امتیازهای نیمه فوقانی، چهارگانه فوقانی و نیمه تحتانی بترتیب 8/16، 11/01، 9/59 بدست آمد. فقط امتیاز نیمه تحتانی در بین 3 گروه شغلی تفاوت معنی داری داشت که مربوط به تفاوت امتیاز پرسنل آزمایشگاه با بخش های پرستاری بود. پرستاران بخش داخلی 11% و تکنسین های آزمایشگاه 8% از زمان کاری شان را به ترتیب با پوسچرهای پراسترس نیمه فوقانی و نیمه تحتانی مشغول بکار بودند .
نتیجه گیری
روش REBA با الگوریتم جدید امتیازدهی در محل کار پرستاران و تکنسین های آزمایشگاه براحتی اجرا شد. پرستاران بخش داخلی نسبت به پرستاران بخش جراحی عمومی استرس بیومکانیکی بیشتری را بویژه در نیمه فوقانی تجربه می کنند. به منظور کاهش پوسچرهای کاری پراسترس، اجرای مداخلات ارگونومی برای بهبود پوسچرهای نیمه فوقانی پرستاران و نیمه تحتانی تکنسین های آزمایشگاه پیشنهاد می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
35 -44
لینک کوتاه:
magiran.com/p1957531 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.