ارائه روش ارزیابی ریسک جامع مخاطرات بهداشت حرفه ای (COHRA) : مطالعه موردی در یک صنعت پتروشیمی

پیام:
چکیده:
مقدمه
به منظور انجام اقدامات کنترلی برای حفاظت از سلامت کارکنان در برابر عوامل زیان آور شغلی، ارزیابی ریسک های بهداشت حرفه ای ضروری است. هدف از این مطالعه ارائه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک جامع مخاطرات بهداشت حرفه ای در یک صنعت پتروشیمی بود.
روش بررسی
این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی مشاغل عملیاتی و اداری در یکی از پتروشیمی های جنوب کشور انجام شد. برای ارزیابی ریسک خطرات بهداشت شغلی از روش " ارزیابی ریسک جامع مخاطرات بهداشت حرفه ای (COHRA) " استفاده شد. برای این منظور درجه مواجهه (ER) و درجه خطر (HR) هر کدام از خطرات به ترتیب بر اساس نتایج اندازه گیری مواجهه و خطرات بهداشتی تعیین گردید. در نهایت ریسک خطرات بهداشت حرفه ای از حاصل ضرب درجه خطر در درجه مواجهه محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها
سطح ریسک مخاطرات بهداشت حرفه ای در 13/6 درصد مشاغل مورد بررسی در سطح بالا ارزیابی شد. در بین مخاطرات بهداشت حرفه ای ریسک صدا و روشنایی در سطح بالا و ریسک مواجهه با بنزن و عوامل ارگونومیک در سطح متوسط ارزیابی گردید. ریسک مخاطرات بهداشت حرفه ای به غیر از عوامل ارگونومیک در مشاغل عملیاتی بیشتر از مشاغل اداری بود.
نتیجه گیری
با استفاده از روش ارزیابی ریسک جامع خطرات بهداشت حرفه ای می توان عوامل زیان آور محیط کار را از نظر درجه ریسک اولویت بندی و از نتایج آن در اختصاص منابع و انجام اقدامات کنترلی استفاده نمود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -62
لینک کوتاه:
magiran.com/p1957533 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.