تبیین رابطه جهاد و تروریسم در اسلام سیاسی (از منظر امامیه و تکفیری ها)

پیام:
چکیده:
مسئله «جهاد» به عنوان مبارزه در راه دین، در اسلام، یکی از مقدس ترین عبادات دینی و واجبات شرعی است اما ازسویی در مذاهب مختلف اسلامی، تفاسیری گوناگون از آن ارائه شده و ازسوی دیگر از طرف دشمنان اسلام به حربه ای ضد اسلام تبدیل شده است. امروزه در جهان اسلام و در قالب اسلام سیاسی، دو نگرش اصلی وجوددارند که هردو در عین تاکید بر جهاد دینی، دو برداشت متفاوت از آن دارند: «امامیه و تکفیری ها»؛ برهمین مبنا، هدف ما در این نوشتار، شناخت دیدگاه امامیه و سلفی ها درخصوص نوع نگاه به جهاد است و مسئله ما، ارتباط میان جهاد با تروریسم از منظر امامیه و تکفیری هاست و پرسش اصلی، این است که «در دو نگرش اصلی اسلام سیاسی یعنی امامیه و تکفیری- سلفی، این رابطه چگونه قابل ترسیم است؟» در پاسخ به این پرسش، نتایج تحقیق که با رویکرد توصیفی- تحلیلی و روش مقایسه ای و شیوه گردآوری کتابخانه ای به دست آمده، بیانگر این است که برمبنای نگرش امامیه، جهاد اسلامی یک «اقدام دفاعی» برای احقاق حق، دفع ستم و رفع فتنه است و با اقدام های تروریستی و خشونت گرایانه مورد باور تکفیری ها که با عنوان جهاد و به مثابه وسیله ای برای گسترش دین صورت می گیرد، تضاددارد؛ همچنین، امامیه، جهاد را ابزاری می داند درراستای ایجاد صلح و همزیستی مسالمت آمیز و تحقق عدالت و رفع فتنه از جهان و تاکیدمی کند که ماهیت جهاد، دفاعی است و نمی توان همانند تکفیری ها با اعمال تروریستی، به دعوت و جهاد در راه دین اقدام کرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
143 -170
لینک کوتاه:
magiran.com/p1957624 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!