مطالعه و شناسایی جهش در ژن ERG11 کاندیدا آلبیکنس مقاوم به دارو و ارتباط آن با ناباروری زنان ایرانی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

کاندیدا آلبیکنس مهم ترین دلیل ولوواژینال کاندیدیازیس است و مقاومت به آزول ها با مکانیسم هایی هم چون تغییر در ژنERG11 می تواند در این پاتوژن رخ دهد. هدف از این مطالعه بررسی جهش در ژن ERG11 کاندیدا آلبیکنس مقاوم به دارو در بیماران مبتلا به واژینیت کاندیدیایی و ارتباط آن با ناباروری در زنان ایرانی بود.

مواد و روش ها

با نمونه گیری واژینال از تعداد 100 بیمار گونه های کاندیدا البیکانس با استفاده از روش کشت بر روی محیط کروم آگار جداسازی شدند. حساسیت دارویی بر اساس روش استاندارد انتشار دیسک تعیین شد. سپس ژنوم نمونه های مقاوم استخراج شد و با انجام PCR و تعیین توالی جهش در ژن ERG11 مشخص شد. جهت بررسی تغییر خصوصیت های اسپرم و ارتباط با ناباروری، نمونه اسپرم نرمال با کاندیدا آلبیکانس حساس و مقاوم در غلظت و زمان های مختلف مجاورت داده شد.

یافته ها

از 100 نمونه بیمار، 40 نمونه کاندیدا آلبیکنس جداسازی شد که 2 مورد مقاوم به فلوکونازول و کتوکونازول بودند. در این 2 مورد جهش ژن ERG11از نوع تبدیلی و افزایشی بود. در غلظت های CFU/ml100000 و 10000 ، مدت زمان 4 ساعت و با 3 بار تکرار، در میزان چسبندگی و تحرک اسپرم ها کاهش معنی داری مشاهده شد (P<0.05).

نتیجه گیری

نتایج نشان داد مقاومت به دارو می تواند با جهش در ژن ERG11 در کاندیدا البیکانس افزایش یابد و این عفونت های واژینیت کاندیدیایی می تواند با ایجاد ناباروری در زنان ارتباط داشته باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
83 -92
لینک کوتاه:
magiran.com/p1959374 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!