اثر مصرف آهن بر بیان ژن Cm APXدر شرایط تنش شوری در توده های خربزه بومی سیستان

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

عناصر کم مصرف مانند آهن نقش مهمی را به عنوان کوفاکتور در ساختمان تعدادی از آنزیم های آنتی اکسیدان ایفا می کنند. در مطالعه حاضر، بیان ژن آسکوربات پراکسیداز (Cm APX) در پاسخ به تنش شوری و محلولپاشی آهن در توده های خربزه بومی سیستان مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش ها

سه توده خربزه بومی سیستان شامل سفیدک، قندک و خط دار، در سه سطح شوری (صفر، 250 و 350 میلی مولار) و 2 سطح محلول پاشی آهن (2 گرم در هزار و شاهد با محلول پاشی آب مقطر) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی به صورت گلدانی در سه تکرار در پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه زابل کشت گردید. سپس بیان ژن Cm APX با استفاده از روش Real Time PCR مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها

تنش شوری و محلول پاشی آهن تاثیر معنی داری بر میزان بیان ژن Cm APX داشت. میزان بیان ژن Cm APX درتوده قندک در شرایط تنش شوری نسبت به نمونه کنترل افزایش نشان داد و همچنین با استعمال آهن نیز بیان آن افزایش یافت. اما توده خط دار کمترین میزان بیان ژن Cm APXنسبت به نمونه کنترل را در سطح شوری 350 میلی مولار نشان داد که با استعمال آهن میزان بیان آن بهبود یافت.

نتیجه گیری

با مصرف عنصر کم مصرف آهن، قدرت دفاعی گیاه خربزه به تنش شوری افزایش یافت. میزان افزایش بیان ژن Cm APX موید این نکته است که رقم قندک به عنوان رقم مقاوم و رقم خط دار به عنوان رقم حساس به شوری می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -64
لینک کوتاه:
magiran.com/p1959378 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!