بررسی ارتباط واریانت ژنتیکی rs1801275 گیرنده IL-4 در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس در شهر اصفهان

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

بیماریMS یک بیماری التهابی و مزمن سیستم اعصاب مرکزی است. مطالعه حاضر واریانت ژنتیکی rs1801275 ژن گیرنده اینترلوکین 4 را در بیماران مبتلا به RRMS مورد بررسی قرار داده است.

مواد و روش ها

تعداد 100 نفر بیمار RRMS و 100 نفر سالم به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند سپس استخراج DNA انجام شد و پلی مورفیسم rs1801275 گیرنده اینترلوکین 4 با روش Real Time PCR HRM مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها

گروه شاهد 45% دارای ژنوتیپ طبیعی (AA)،40 % هتروزیگوت (AG) و 15% دارای ژنوتیپ هموزیگوت (GG) بودند و گروه بیمار 20 % دارای ژنوتیپ طبیعی (AA) ، 58 % هتروزیگوت((AGو 22 % هموزیگوت (GG) بودند. بحث: نتایج پژوهش نشان داد که فراوانی آلل G پلی مورفیسم rs1801275 ژن گیرنده اینترلوکین 4 در گروه بیمار نسبت به گروه شاهد به صورت معنا داری افزایش پیدا کرده است (022/0=P-Value) .

نتیجه گیری

پلی مورفیسم 1801275 rs ژن گیرنده اینترلوکین 4 می تواند در افزایش احتمال ابتلا به بیماری MS در جمعیت مورد مطالعه نقش داشته باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
93 -102
لینک کوتاه:
magiran.com/p1959380 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!