زیست سنجی جمعیت های ماهی کولی ارومیه (Alburnus atropatenae)

پیام:
چکیده:
ماهی کولی ارومیه (Alburnus atropatenae) بومزاد رودخانه های حوضه دریاچه ارومیه است. تعداد 274 قطعه ماهی از هفت رودخانه آق دره، نازلوچای، باراندوز، ساروق، زرینه رود، سنته و تلخه رود مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 21 ویژگی اندازشی و 17 ویژگی شمارشی مورد سنجش قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک و تحلیل متغیرهای کانونی استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس یک طرفه ویژگی های اندازشی نشان داد که 20 ویژگی اندازشی و 14 ویژگی شمارشی به جز تعداد فلس های پایین خط جانبی، خارهای آبششی و مهره ها، دارای اختلاف معنی دار بودند (05/0p<) که نشان دهنده وجود تغییرات بالای ریختی در جمعیت های مورد مطالعه است. تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون توکی و دانکن نشان داد که جمعیت تلخه رود در صفات ریخت سنجی نسبت به سایر جمعیت ها اختلاف معنی داری دارد. در تحلیل مولفه اصلی برای صفات ریخت سنجی تنها یک مولفه اصلی با مقادیر ویژه بزرگ تر از 1 شامل 16/84٪ تنوع انتخاب شد. در صفات شمارشی نمودار پراکنش مقادیر اول و دوم نشان داد جمعیت تلخه رود تا حدودی از سایر جمعیت ها جدا است. در تجزیه و تحلیل عاملی صفات شمارشی شش مولفه اصلی با مقادیر ویژه بزرگ تر از یک شامل 496/59٪ تنوع انتخاب شدند. همچنین در صفات شمازشی نمودار پراکنش مقادیر اول و دوم نشان داد جمعیت های رودخانه های آق دره و نازلوچای همپوشانی داشته ولی از سایر جمعیت ها تفکیک شدند. همچنین تلخه رود تا حدودی از جمعیت زرینه رود و به طور کامل از جمعیت ساروق جدا شد. با وجود اختلاف معنی دار بین جمعیت ها، تنها ماهیان تلخه رود از سایر جمعیت ها تا حدودی جدا شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
382 -394
لینک کوتاه:
magiran.com/p1959457 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!