بررسی اکولوژیک شکم پایان منطقه بین جزر و مدی شهرستان های دیر و کنگان

پیام:
چکیده:
این مطالعه به منظور شناسایی و تعیین تنوع و تراکم شکم پایان منطقه بین جزرومدی سواحل شهرستان های دیر و کنگان درسال 1393 از 8 ایستگاه در دو فصل بهار و پاییز نمونه برداری شد .نمونه برداری از مناطق بین جزرومدی با استفاده از کوادرات cm50×50 با سه تکرار در هر ایستگاه صورت گرفت. نمونه ها پس از جمع آوری در فرمالین % 4 فیکس و به آزمایشگاه منتقل و مورد شمارش و شناسایی قرار گرفت. خصوصیات فیزیکو شیمیایی آب از قبیل دما، pH ، اکسیژن محلول و شوری نیز در هر ایستگاه اندازه گیری شد. در این بررسی مجموعا 19 گونه متعلق به 10 خانواده از شکم پایان مورد شناسایی قرار گرفتند. بیشترین گونه های شناسایی شده در ایستگاههای مورد مطالعه از خانواده هایNeritidae ،Trochidae، Muricidae و Acmaeidae بودند. شاخص شانون(H ) و شاخص سیمسون (λ)در بین فصول نمونه برداری و ایستگاه های نمونه برداری دارای اختلاف معنی داری می باشند اما شاخص مارگالف(R) تنها بین ایستگاههای نمونه برداری دارای اختلاف معنی دار می باشد(05/0 P<)و در بین فصول نمونه برداری دارای اختلاف معنی دار نمی باشد)05/0(P>. با توجه به گونه های شناسایی شده و همچنین شاخص کیفیت آب )ولچ) می توان بیان نمود که سواحل مورد مطالعه دارای آب با کیفیت متوسط و تقریبا ضعیف میباشند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
433 -445
لینک کوتاه:
magiran.com/p1959460 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!