بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره بدن کرم گلوگاه انار (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae) Ectomyelois ceratoniae بر باکتری Escherichia coli

پیام:
چکیده:
در سال های اخیر، بیوتکنولوژیست ها و حشره شناسان بر مهندسی زیستی پروتئین های حشرات و کاربرد تولیدات آنها در درمان بیماری ها و پزشکی مدرن تاکید فراوانی داشته اند. مطالعه حاضر با هدف بررسی فعالیت ضد باکتریایی و همولیتیک عصاره بدن لارو Ectomyelois ceratoniae (Zeller) انجام شد. برای تحریک سیستم ایمنی لاروهای کرم گلوگاه انار، سویه های استاندارد قارچ B. bassiana Fashand ، B. thuringiensis var. kurstaki و Escherichia coli به همولنف تزریق شد. فعالیت همولیتیک عصاره القایی و غیر القایی استخراج شده بعد از 24 ساعت از تزریق بر روی خون تازه انسان، گوسفند و مرغ به دو روش جذب نوری و نشر شعاعی و فعالیت ضد میکروبی به روش نشر شعاعی بر روی باکتری E. coli مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عصاره القایی نسبت به عصاره غیر القایی دارای فعالیت ضد میکروبی می باشد. بیشترین فعالیت ضد میکروبی در عصاره القاء شده زیر غشائ فیلتراسیون باکتری E. coli با غلظت 2میلی گرم بر میلی لیتر با میانگین 34/0±7/22 میلی متر قطر هاله های عدم رشد مشاهده گردید. همچنین بیشترین فعالیت همولیتیک در خون مرغ با میانگین کل 6/39±1/24 درصد در روش جذبی و 25/1±64/5 درصد در روش نشر شعاعی مشاهده گردید. نتایج نشان داد که عصاره بدن لارو کرم گلوگاه انار خاصیت همولیتیکی بسیار کمی بر روی گلبول های قرمز داشت و بسته به نوع عامل پاتوژن القایی فعالیت ضد میکروبی عصاره بر روی باکتری E. coli متفاوت می باشد. با توجه به نتایج این تحقیق، این حشره می تواند کاندیدا خوبی جهت بررسی بیشتری در مطالعات تکمیلی فعالیت های ضد میکروبی باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
483 -497
لینک کوتاه:
magiran.com/p1959464 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!