مقایسه تاثیر تمرین ترکیبی (استقامتی، قدرتی) با و بدون مصرف دانه کتان بر سطوح استروژن، لیپید و ترکیب بدن زنان یائسه غیر فعال

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
افزایش عوامل خطرزای بیماری های قلبی عروقی در زنان یائسه دلیل تغییرات نامطلوب درلیپوپروتئین های پلاسماست که ناشی ازکمبود استروژن می باشد. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی با و بدون مصرف دانه کتان بر سطوح هورمون استروژن،لیپیدو ترکیب بدنی زنان یائسه غیرفعال انجام شد.
روش ها
در این مطالعه نیمه تجربی، 30 زن یائسه غیر فعال با دامنه سنی 50 تا60 سال، به روش نمونه گیری در دسترس، به طور تصادفی به دو گروه تمرین ترکیبی (15نفر) و تمرین ترکیبی با مصرف دانه کتان (15نفر) تقسیم شدند. برنامه تمرین ترکیبی شامل 8 هفته تمرین هوازی با شدت60 تا80 % ضربان قلب بیشینه و تمرین مقاومتی با شدت60 تا80 % یک تکرار بیشینه بود. گروه دوم، علاوه بر داشتن فعالیت بدنی، روزانه 25 گرم دانه کتان نیز مصرف کردند. داده ها با استفاده از تی وابسته و مستقل در سطح معنی داری 0/05>P تحلیل آماری شدند.
نتایج
در گروه تمرین ترکیبی سطوح استروژن ، لیپوپروتئین پرچگال به طور معنی داری افزایش و شاخص توده بدن و تری گلیسرید به طور معنی داری کاهش یافت(0/05>p). در گروه تمرین ترکیبی همراه با دانه کتان نیز استروژن ، لیپوپروتئین پرچگال به طور معنی داری افزایش و از طرفی شاخص توده بدن و تری گلیسرید به طور معنی داری کاهش داشت(0/05>p).
نتیجه گیری
بطور کلی می توان گفت که تمرین ترکیبی با و بدون مصرف دانه کتان از طریق بهبود سطوح لیپید، استروژن و ترکیب بدن می تواند، به کاهش عوارض یائسگی کمک کند و با افزایش حداکثراکسیژن مصرفی می تواند راهکاری جهت افزایش استقامت قلبی- عروقی باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
26 -36
لینک کوتاه:
magiran.com/p1960478 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.