مقایسه ویژگی های شخصیتی در افراد بهنجار و بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک و اختلال افسردگی اساسی

پیام:
چکیده:
هدف
در بین افرادی که به علت مشکلات روان شناختی نیاز به کمک و درمان دارند، اختلال های خلقی مشکل شایعی است و اختلال دوقطبی (BD) و اختلال افسردگی اساسی (MDD) از اختلال های خلقی بسیار رایج با شیوعی به ترتیب حدود 1 درصد و 6٫7درصد هستند. این دو اختلال به دلیل شیوع زیاد و ماهیت بازگشتی و عودکنندگی سالانه هزینه های گزافی به جامعه تحمیل می کنند؛ بنابراین هدف از مطالعه حاضر شناخت ویژگی های شخصیتی در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک و اختلال افسردگی اساسی و افراد بهنجار و مقایسه آن ها است.
روش بررسی
به منظور انجام این پژوهش که مطالعه ای علی مقایسه ای بود، 90 آزمودنی ازطریق نمونه گیری دردسترس از بین بیماران بستری و سرپایی مراجعه کننده در شش ماهه اول سال 1394 و کارمندان شاغل در بیمارستان روان پزشکی ایران، انتخاب شده و در سه گروه اختلال دوقطبی نوع یک (30=N) و اختلال افسردگی اساسی (30=N) و گروه بهنجار (30=N) قرار گرفتند. سپس آزمون میلون 2(MCMI-2) به صورت انفرادی اجرا شد. تجزیه وتحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت. جهت مقایسه میانگین ویژگی های شخصیتی سه گروه مطالعه شده، آزمون آماری تحلیل واریانس چندمتغیره و برای مقایسه دوبه دو گروه ها در هریک از ویژگی های شخصیتی، آزمون تعقیبی توکی به کار گرفته شد.
یافته ها
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد بین افراد مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک و افراد بهنجار در تمامی ویژگی های شخصیتی به استثنای ویژگی های اسکیزوئید و وسواسی تفاوت معنا دار مشاهده می شود (0٫05>p). همچنین در آزمون میلون، بین افراد بهنجار و مبتلا به اختلال افسردگی اساسی در ویژگی های شخصیتی اسکیزوئید، اجتنابی، ضداجتماعی، منفعل/پرخاشگر، خود تخریب گر، اسکیزوتایپال، مرزی و پارانوئید تفاوت معنادار وجود دارد (0٫05>p). همچنین در این پژوهش بین افراد مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک و اختلال افسردگی اساسی در ویژگی های اسکیزوئید و نمایشی و خودشیفته، تفاوت معنا دار یافت می شود (0٫05>p).
نتیجه گیری
براساس تفاوت معنادار در ویژگی های شخصیتی در افراد مبتلا به اختلال افسردگی و دوقطبی نوع یک درمقایسه با افراد سالم، توجه به این امور در طرح ریزی درمانی موثر ضروری است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
33
لینک کوتاه:
magiran.com/p1960855 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.