مهارت های حرکتی بنیادی و ادراک شایستگی والدین و کودکان از اجرای حرکات: در کودکان لاغر، وزن طبیعی، اضافه وزن و چاق

پیام:
چکیده:
هدف
اضافه وزن و چاقی زندگی کودکان را به مخاطره می اندازد و بسیاری از فرصت ها را از آن ها می گیرد. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه انجام مهارت های حرکتی بنیادی کودکان لاغر، وزن طبیعی و اضافه وزن و چاق و همچنین مقایسه ادراک والدین و کودکان از شایستگی حرکتی در اجرای مهارت های حرکتی در این سه گروه بود.
روش بررسی
روش پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش 460 دانش آموز 10 ساله شهر اصفهان بوده که از این میان 34نفر در گروه لاغر، 42 نفر وزن طبیعی و 20 نفر اضافه وزن و چاق، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. برای ارزیابی مهارت های حرکتی از آزمون الریخ -2 و از نسخه والدین و کودکان ادارک شایستگی هارتر به منظور مقایسه ادارک شایستگی توسط والدین و کودکان از اجرای حرکات، استفاده شد. برای تحلیل داده ها نیز آزمون آنالیز واریانس به کار رفت.
یافته ها
نتایج نشان داد که کودکان دارای اضافه وزن و چاقی در انجام مهارت های حرکتی کمتر از کودکان لاغر و وزن طبیعی بودند (0٫01>p)؛ اما تفاوتی در ادراک والدین و کودکان از شایستگی اجرای مهارت های حرکتی مشاهده نشد.
نتیجه گیری
مهارت های حرکتی کودکان دارای اضافه وزن و چاقی کمتر از کودکان لاغر و وزن طبیعی بود؛ اما والدین آن ها و خود کودکان تفاوتی در اجرای مهارت های حرکتی خود با دیگر کودکان ادراک نکردند. بر این اساس، به نظر می رسد یکی از راه های کنترل وزن، دادن درک صحیح به والدین و کودکان دارای اضافه وزن و چاقی درباره وضعیت وزنی و شایستگی آن ها در اجرای مهارت های حرکتی باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
31
لینک کوتاه:
magiran.com/p1960857 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.