تاثیر جایگزینی یونجه با علوفه کوشیا بر تولید و ترکیب شیر، گوارش پذیری مواد مغذی و تخمیر شکمبه ای بزهای شیرده سانن

پیام:
چکیده:
زمینهمطالعاتی:بخش های وسیعی از کشور ایران دارای خاک و آب شور می باشد. زراعت بسیاری از گیاهان در این شرایط یا ممکن نیست و یا با عملکرد خیلی کم همراه می باشد. کوشیا به عنوان یک گیاه علوفه ای شورپسند می تواند در این شرایط اقلیمی به خوبی کشت و زرع شود و حتی جایگزین علوفه رایجی چون یونجه در تغذیه نشخوارکنندگان این مناطق گردد.
هدف
این آزمایش به منظور مطالعه تاثیر جایگزینی یونجه با علوفه خشک و سیلو شده کوشیا (با و بدون مواد افزودنی) بر عملکرد تولیدی بزهای شیرده سانن انجام گردید.
روشکار
تعداد24 راس بز شیرده سانن در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 6 تکرار به 4 جیره غذایی اختصاص داده شدند. تیمارهای آزمایشی (جیره های غذایی) شامل: 1- جیره پایه حاوی یونجه خشک بعنوان تنها علوفه جیره (50% ماده خشک جیره) یا جیره شاهد، 2- جیره پایه حاوی علوفه خشک شده کوشیا که بطور کامل جایگزین یونجه خشک شده بود، 3- جیره پایه حاوی علوفه سیلو شده کوشیا که بطور کامل جایگزین یونجه خشک شده بود 4- جیره پایه حاوی علوفه کوشیا سیلو شده همراه با 10% خرمای ضایعاتی، این سیلاژ کوشیا نیز همانند دو جیره قبلی (2 و 3) بطور کامل جایگزین یونجه خشک شده بود. این جیره ها به مدت 6 هفته به بزها تغذیه شدند و مصرف خوراک، تولید شیر، تغییرات فراسنجه های شکمبه و خون دامها اندازه گیری شد.
نتایج
مقدار مصرفماده خشک جیره های آزمایشی در بزهای اختصاص داده شده به تیمارها تفاوت معنی دار نداشت (05 /0<P). با اینکه جیره حاوی سیلاژ عمل آوری شده با 10% خرمای ضایعاتی میزان تولید شیر بزها را به طور معنی دار (05 /0 >P) نسبت به سایر جیره های آزمایشی افزایش داد، اما جیره ها اثری بر درصد و مقدار تولید ترکیبات شیر نداشت. قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام و الیاف نامحلول در شوینده خنثی اختلاف معنی داری در بین جیره های آزمایشی نداشت (05 /0P>). درصد اسید پروپیونیک مایع شکمبه در جیره کوشیا عمل آوری شده با 10% خرمای ضایعاتی بیشتر از سایر جیره ها بود. جیره ها اثری بر دیگر فراسنجه های تخمیری شکمبه و همچنین پارامترهای بیوشیمیایی خون بزها نداشت. نتیجه گیرینهایی: نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد در مناطقی از کشور که دارای آب و خاک شور است کشت و تولید کوشیا به منظور تامین علوفه مورد نیاز نشخوارکنندگان می تواند مورد توجه قرار گیرد. اضافه کردن منابع انرژی زا به علوفه کوشیا و سپس سیلو کردن آنها عملکرد بهتری همراه خواهد داشت، همانگونه که در این آزمایش مشاهده شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
41 -53
لینک کوتاه:
magiran.com/p1961328 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!