بررسی اثر تزریق بولدنون آندسیلینات و سطح پروتئین جیره غذایی بر عملکرد پروار، قابلیت هضم مواد مغذی و خصوصیات لاشه بره های آمیخته رومانف-مغانی

پیام:
چکیده:
زمینه مطالعاتی: بولدنون آندسیلینات یک استروئید آنابولیک است که باعث تحریک تولید پروتئین می شود. بولدنون می تواند باعث افزایش سایز ماهیچه در بره ها و کاهش نیازهای غذایی آنها شده و باعث افزایش مصرف خوراک شود. استروئیدهای آنابولیک سنتز پروتئین در بافت های ماهیچه را افزایش می دهند. از طرفی، سطوح بالای پروتئین خوراک می تواند محتوای آمینواسیدی در دسترس بافت ها را افزایش داده و سبب سنتز بیشتر پروتئین توسط آندروژن ها شود.
هدف
این پژوهش با هدف بررسی اثر تزریق بولدنون آندسیلینات و سطح پروتئین جیره غذایی بر روی عملکرد پروار، قابلیت هضم مواد مغذی و خصوصیات لاشه بره های آمیخته رومانف-مغانی انجام گردید.
روش کار
این پژوهش با استفاده از 20 راس بره نر رومانف-مغانی در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل (2×2) با 4 گروه آزمایشی و 5 تکرار (بره) در هر گروه انجام شد. عوامل اصلی در این پژوهش اثر تزریق بولدنون آندسیلینات (عدم تزریق یا تزریق 5 میلی گرم بولدنون به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) و سطح پروتئین جیره غذایی (12 یا 16 درصد ماده خشک) بودند. طول مدت آزمایش 75 روز بود.
نتایج
نتایج نشان داد که اثر تزریق بولدنون باعث تغییرات معنی داری در میانگین افزایش وزن کل و میانگین افزایش وزن روزانه کل در بره ها شد (05/0>P). افزایش سطح پروتئین باعث افزایش معنی داری در میزان قابلیت هضم پروتئین خام شد (01/0P<). غلظت نیتروژن اوره ای خون در ماه اول (تزریق هورمون) تحت تاثیر عامل هورمون قرار گرفت و به طور معنی داری کاهش یافت. (05/0P<). غلظت پروتئین خون در پایان ماه اول (تزریق هورمون) به طور معنی داری تحت تاثیر تزریق هورمون افزایش یافت (05/0P<). همچنین میزان پروتئین کل سرم خون تحت تاثیر اثر متقابل هورمون با پروتئین قرار گرفت عامل پروتئین اثر معنی داری بر غلظت گلوکز خون داشت. میزان تری گلیسیرید خون به طور معنی داری با تزریق هورمون در ماه اول تغییر کرد (05/0P<). نتیجه گیری نهایی: با توجه به نتایج به دست آمده تزریق بولدنون آندسیلینات و سطح مختلف پروتئین جیره متابولیسم پایه پروتئین را در بره های آمیخته تغییر داده و انرژی را در بافت ها صرف سنتز و انباشت پروتئین می کند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
127 -140
لینک کوتاه:
magiran.com/p1961334 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!