اعتباریابی نسخه سوم معاینه شناختی ادنبروک ACE-III در بیماران مبتلا به آلزایمر و نقص شناختی خفیف

پیام:
چکیده:
مقدمه
وجود یک ابزار بالینی برای تشخیص نشانه های اولیه اضمحلال شناختی در جمعیت سالمندان می تواند به بالینگرها کمک کند که دمانس را در مراحل اولیه اش شناسایی کنند. هدف پژوهش حاضر اعتباریابی نسخه سوم معاینه شناختی ادنبروکACE-III برروی بیماران مبتلا به آلزایمر و نقص شناختی خفیف در نمونه ای از جمعیت ایرانی بود.
روش بررسی
تعداد 135 نفر آزمودنی (30 نفر آلزایمر، 30 نفر نقص شناختی خفیف و 75 فرد سالم) که معیارهای ورود به پژوهش را داشتند در این مطالعه شرکت داشتند. همه بیماران توسط نورولوژیست و با استفاده از ابزارهای تصویربرداری مغزی و معاینه بالینی تشخیص داده شدند. داده ها با استفاده از منحنی ROC، همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل شدند.
یافته ها
ACE-III در نقطه برش 75 دارای حساسیت 99/0 و ویژگی 95/0 در افتراق بیماران مبتلا به آلزایمر از گروه نرمال داشت. در نقطه برش 82 دارای حساسیت 92/0 و ویژگی 90/0 در افتراق نقص شناختی خفیف از گروه کنترل داشت. پایایی بازآزمایی برای هر دو آلزایمر و نقص شناختی خفیف 94/0 بود. همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ 97/0 بود. تفاوت معناداری بین گروه مبتلا به آلزایمر و گروه کنترل در نمره کلی ACE-III و همه مولفه هایش (توجه، حافظه، زبان، سیالی کلامی و توانایی دیداری فضایی) وجود داشت. بیماران مبتلا به نقص شناختی خفیف در مولفه حافظه و توانایی دیداری فضایی تفاوت معناداری با گروه کنترل داشتند.
بحث و نتیجه گیری
ACE-III یک ابزار شناختی مفید و قابل اطمینان برای تشخیص دمانس است و دقت تشخیصی بالایی دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
44 -50
لینک کوتاه:
magiran.com/p1961607 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!