تخمین خودکار پارامتر منظم سازی با روش متعادل سازی قید فعال در وارون سازی سه بعدی داده های گرانی سنجی

پیام:
چکیده:

وارون سازی داده های گرانی سنجی یکی از مهمترین مراحل در تفسیر عملی داده های گرانی است. نتایج وارون سازی میتواند با کمینه کردن تابع هدف تیخونوف حاصل شود. تعیین مقدار بهینه پارامتر منظم سازی در وارون سازی داده های گرانی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش، با استفاده از روش متعادل سازی قید فعال و الگوریتم وارون سازی سه بعدی داده های گرانی با استفاده از روش دوقطری سازی لنکزوس به محاسبه مقدار بهینه پارامتر منظم سازی پرداخته شده است. به منظور اعتبارسنجی الگوریتم پیشنهادی به ارزیابی این روش با استفاده از داده های حاصل از یک مدل مصنوعی پرداخته شده است. نتایج حاصل از داده های مصنوعی صحت عملکرد الگوریتم پیشنهادی را تائید میکند. نتایج وارون سازی سه بعدی دادههای گرانی سنجی ذخایر کرومیت در کشور کوبا به خوبی نشان میدهد که روش دوقطری سازی لنکزوس میتواند برآورد مناسبی از توزیع چگالی و هندسه ساختارهای زیرسطحی و مواد معدنی داشته باشد. مقایسه نتایج وارونسازی با اطلاعات زمین شناسی به خوبی نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی میتواند تخمین مناسبی از توزیع چگالی و هندسه توده های معدنی ارائه دهد. تمام برنامه های مورد استفاده در این پژوهش در محیط نرم افزار متلب نوشته شده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
357 -364
لینک کوتاه:
magiran.com/p1961634 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!