بررسی جامعه شناختی قهرمان مسئله دار در دو رمان اثر آنی ارنو به نامهای کمدهای خالی و اتفاق

پیام:
چکیده:
زیبایی شناسی کلاسیک آلمان، نظریه ی رمان را در سطح تاریخی بررسی می کند. زمانی که هگل رمان را به عنوان حماسه بورژوازی مطرح میسازد، در واقع آن را نوعی هنر میداند که در درون تکامل بورژوازی، با حماسه همخوانی پیدا می کند. قهرمان مسئله دار در رمان، به تعبیر لوکاچ در جستجوی آرمان های از دست رفته ی خویش- در فضایی که ارزش های قهرمان جایی ندارند- به پا می خیزد؛ خیزشی که در آخر به شکست منجر می شود. این قهرمان دن کیشوت وار در طلب ارزش هایی است که جامعه ی بورژوازی تحققی برایشان متصور نیست. پس قهرمان مسئله دار رمان قرن بیستم، شوالیه ی جدیدی است: او میکوشد که از ورای وجود خانواده، جامعه، دولت، قوانین، گرفتاری های شغلی و غیره، به جدال با نگون بختی پیش رویش برخیزد.
این مقاله، با پژوهش در دو رمان اتوبیوگرافیک آنی ارنو: کمدهای خالی و اتفاق ، به بررسی مفهوم قهرمان مسئله دار میپردازد و از منظر جامعه شناختی ادبی به موضوع تقابل قهرمان رمان و جامعه بورژوازی می نگرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فرانسوی
صفحات:
126 -145
لینک کوتاه:
magiran.com/p1962137 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!