تاثیر الگوی یادگیری در حد تسلط در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری : یک مرور سیستماتیک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و هدف
هدف از تدریس، یادگیری است. تاکنون الگوهای گوناگونی جهت یادگیری در علوم مختلف ارائه شده است. یکی از الگوهای  نوین آموزشی که در آن رسیدن به صلاحیت بالینی مدنظرمی باشد ، الگوی یادگیری در حد تسلط است. مطالعه حاضر با هدف مرور سیستماتیک کاربرد الگوی یادگیری در حد تسلط در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری انجام شد.
روش ها
مطالعه حاضر به شیوه مرور سیستماتیک انجام شد. جستجوی پایگاه های اطلاعاتی فارسی IranMedex, SID and Magiran و انگلیسی،  ERIC, PubMed, Ovide, Elsevier, ProQuestو با کلید واژه های یادگیری، یادگیری در حد تسلط، آموزش پرستاری، آموزش بالینی از سال2007 تا 2018 انجام شد.
یافته ها
تمام مقالات و مطالعات مرتبط بااین الگو جمع آوری شد که از بین آنها 10 مقاله معیارهای ورود را داشته و وارد مطالعه شدند. از10 مقاله ای که مرور شد، 6 مقاله انگلیسی و4 مقاله فارسی بود. شش مطالعه از ده مطالعه بعد از سال 2015 انجام گرفته بود. نتایج حاصل از مرور مطالعات فوق نشان داد اموزش از طریق الگوی یادگیری در حد تسلط در بالین یاعث یادگیری فعال و همچنین ایجاد صلاحیت بالینی در دانشجویان پرستاری می شود.
نتیجه گیری
الگوی یادگیری در حد تسلط  را می توان به عنوان یک الگوی نوین آموزشی جهت آموزش بالینی دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی به مربیان و اعضاء هیات علمی دانشگاه ها آموزش داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
50 تا 62
لینک کوتاه:
magiran.com/p1962255 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!