ترکیب زنجیره مارکوف با Cellular Automataبه منظور ارائه روشی برای مدل-سازی زمانی-مکانی رشد شهری

پیام:
چکیده:
امروزه در کشورهای جهان، جمعیت در مناطق شهری به سرعت در حال افزایش است. برای جلوگیری از اثرات سوء اجتماعی-اقتصادی و زیست محیطی باید رشد سریع شهرها به شیوه ای مناسب مدیریت و برنامه ریزی شود. به منظور برنامه ریزی و مدیریت این پدیده به داده های مکانی-زمانی مرتبط با الگو و میزان رشد نیاز است. برای نیل به این مهم می توان از ابزارهای مختلفی چون سنجش از دور و اطلاعات مکانی استفاده نمود. در مقاله حاضر از تصاویر ماهواره ASTER، تغییرات پوششی و کاربری زمین مربوط به بخشی از شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی بررسی بین 2017- 2001است. سپس در ادامه مقاله از مدل تلفیقی CA-Markovبه منظور پیش بینی رشد شهری در آینده استفاده خواهد شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -10
لینک کوتاه:
magiran.com/p1962501 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!