تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به دیابت بارداری

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف
یکی از مشکلات پزشکی شایع در دوران حاملگی اختلال تحمل گلوکز است. نظر به اینکه دیابت بارداری با اثرات سوء بر مادر و جنین همراه است، همچنین بر ابعاد مختلف کیفیت زندگی بیمار تاثیر دارد، بنابراین انجام اقدامات لازم جهت کاهش عوارض بیماری و ارتقاء کیفیت زندگی زنان مبتلا به دیابت بارداری، ضروری است. لذا این مطالعه باهدف تعیین تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به دیابت بارداری، در شهر زنجان می باشد.
مواد و روش کار
این پژوهش به روش کارآزمایی بالینی انجام شده است. نمونه ها شامل 76 مادر مبتلا به دیابت بارداری بودند. با استفاده از روش تقسیم تصادفی بلوکه ای، 38 نفر در گروه مداخله و 38 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه کیفیت زندگی 26 SF استفاده شد. در گروه مداخله آموزش حل مسئله طی 6 جلسه 60-45 دقیقه ای برگزار شد و گروه کنترل مراقبت های روتین را دریافت کردند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS، آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، فریدمن، تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر، من ویتنی و تی مستقل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
نتایج نشان داد میانگین نمرات کیفیت زندگی گروه مداخله قبل از مداخله 32/10±73/44 و در گروه کنترل 58/8±09/43 بود که با در نظر گرفتن آزمون من ویتنی تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت و بعد از مداخله در گروه مداخله 80/14±65/75 و در گروه کنترل 22/13±40/44 بود که این اختلاف ازنظر آماری معنادار بود (05/0p<).
نتیجه گیری
با توجه به نتایج مطالعه حاضر آموزش حل مسئله می تواند به عنوان بخشی از مراقبت جامع دوران بارداری مفید بوده و لذا موجب ارتقاء کیفیت زندگی مادران مبتلا به دیابت بارداری گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
760 -770
لینک کوتاه:
magiran.com/p1962866 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.