اثر جایگزینی کربنات کلسیم جیره غذایی با گل کربنات کلسیم بر عملکرد و غلظت کلسیم و فسفر استخوان درشت نی جوجه های گوشتی

پیام:
چکیده:
در این آزمایش اثر جایگزینی سطوح مختلف (صفر، 33، 66 و 100 درصد) گل کربنات کلسیم چغندرقند با کربنات کلسیم در جیره های غذایی پلت یا آردی بر عملکرد و ذخیره کلسیم و فسفر استخوان درشت نی جوجه های گوشتی بررسی شد. مدل آماری طرح به صورت یک آزمایش فاکتوریل دو عامله در قالب طرح کاملا تصادفی بود. طول دوره آزمایش42 روز بود و جوجه ها طی این دوره، دسترسی آزاد به آب و غذا داشتند. نتایج حاصله نشان داد که میانگین مصرف روزانه خوراک، افزایش وزن روزانه و وزن بدن در جیره های غذایی پلت نسبت به جیره های آردی برای تمام سطوح جایگزینی معنی دار بود (05/0P<) و بهترین ضریب تبدیل غذایی در سطح صفر جایگزینی جیره پلت مشاهده شد که تفاوت معنی داری با سایر تیمارها داشت (05/0P<). راندمان لاشه، درصد وزن چربی محوطه بطنی، پیش معده و روده کور تفاوت معنی داری در جیره پلت نسبت به جیره آردی نشان ندادند، اما درصد وزن سنگدان در جیره پلت به طور معنی داری (05/0P<) کمتر از جیره آردی و وزن کبد و روده ها به طور معنی داری بیشتر بودند (05/0P<). درصد خاکستر، کلسیم و فسفر استخوان درشت نی در جیره پلت تفاوت معنی داری نسبت به جیره آردی نشان نداد، اگرچه سطح 33 درصد جایگزینی پلت، بالاترین درصد فسفر را نسبت به سایر تیمارها داشت (05/0P<). به طور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان داد جیره پلت حاوی گل کربنات کلسیم عملکرد بهتری نسبت به جیره آردی داشته و تاثیر معنی داری بر ذخیره کلسیم و فسفر استخوان درشت نی جوجه های گوشتی نداشت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
23 -32
لینک کوتاه:
magiran.com/p1963076 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!