اثر سطوح مختلف تفاله هویج در جیره بر تولید گاز، گوارش پذیری مواد مغذی و تخمیر شکمبه در شرایط برون تنی

پیام:
چکیده:
پژوهش حاضر به منظور تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش تغذیه ای تفاله هویج و سپس تعیین تاثیر گنجاندن سطوح مختلف آن در جیره بر قابلیت هضم و فراسنجه های تخمیر برون تنی انجام شد. ابتدا ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تخمیر برون تنی تفاله هویج با کاه گندم و یونجه مقایسه شد. سپس، اثرات جایگزینی بخش علوفه جیره با سطوح صفر، 50، 100، 150 و 200 گرم تفاله هویج در کیلوگرم ماده خشک بر فراسنجه های تخمیر برون تنی بررسی شد. بیشترین حجم تولید گاز در زمان های اولیه انکوباسیون (16 و 24 ساعت) و نرخ تولید گاز (c) با انکوباسیون تفاله هویج و کمترین مقدار آن برای کاه گندم مشاهده شد (05/0P<). به هر حال، بیشترین مقدار تولید گاز در سایر زمان های انکوباسیون و نیز بیشترین پتانسیل تولید گاز (b) مربوط به یونجه و کمترین آن مربوط به کاه گندم بود (05/0P<). بیشترین مقدار گوارش پذیری ماده خشک و ماده آلی، اسیدهای چرب کوتاه زنجیر و پروتئین میکروبی به وسیله تفاله هویج و کمترین مقدار آن با انکوباسیون کاه گندم مشاهده شد (05/0P<)، هر چند بین تفاله هویج و یونجه اختلاف معنی داری وجود نداشت. با جایگزینی تفاله هویج به جای بخش علوفه ای جیره تا سطح 20 درصد، به جز غلظت نیتروژن آمونیاکی که به طور خطی کاهش و سنتز پروتئین میکروبی که به طور خطی  افزایش یافت، سایر فراسنجه های تخمیر تحت تاثیر قرار نگرفت (05/0<P). با توجه نتایج حاصل از این پژوهش، تفاله هویج دارای ترکیب شیمیایی و ارزش تغذیه ای مطلوبی بوده و استفاده از آن به عنوان یک ماده خوراکی جایگزین در تغذیه دام توصیه می شود. به هر حال، تایید نتایج حاضر نیازمند انجام آزمایش های بیشتر و به ویژه در دام زنده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
47 -56
لینک کوتاه:
magiran.com/p1963078 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!