اثر فرآوری بر فراسنجه های پروتئین و نشاسته دو رقم جو با سیستم نورفور

پیام:
چکیده:
هدف از این پژوهش ارزیابی اثرات عمل آوری بر فراسنجه های پروتئین و نشاسته جو پوشینه دار و بدون پوشینه با استفاده از سیستم نورفور (NorFor) بود. دو رقم جو با استفاده از سود، فرمالدئید و اوره به ترتیب به مقدار 35، 4 و 35 گرم در کیلوگرم ماده خشک عمل آوری شدند. با استفاده از داده های آزمایش حاصل از اندازه گیری تجزیه پذیری شکمبه ای پروتئین خام و نشاسته دانه جو، اجزای پروتئین شامل پروتئین محلول، پروتئین با پتانسیل تجزیه پذیری، نرخ ثابت تجزیه و فراسنجه های نشاسته شامل نشاسته محلول، نشاسته با پتانسیل تجزیه پذیری و ثابت تجزیه نشاسته در سیستم نورفور برآورد شد. به منظور اندازه گیری تجزیه پذیری شکمبه ای پروتئین خام از روش کیسه های نایلونی و سه راس قوچ در زمان های انکوباسیون 0، 2، 4، 8، 16، 24 و 48 استفاده شد. نتایج نشان داد که جو بدون پوشینه و جو پوشینه دار عمل آوری شده با اوره بیشترین مقدار پروتئین محلول را (به ترتیب 561 و 610 گرم در کیلوگرم پروتئین خام) در مقایسه با بقیه تیمارها داشتند. بخش نشاسته محلول در جو بدون پوشینه بدون عمل آوری با بیشترین مقدار با دیگر تیمارها اختلاف معنی داری داشت (05/0>P). بخش نشاسته با پتانسیل تجزیه پذیری در جو پوشینه دار بدون فرآوری نسبت به تیمارهای جو بدون پوشینه بیشتر بود. به طور کلی، کمترین مقدار پروتئین محلول و نشاسته محلول را به ترتیب جو بدون پوشینه عمل آوری شده با سود و جو پوشینه عمل آوری شده با اوره در سیستم نورفور داشت که حایز اهمیت برای عبور پروتئین و نشاسته از شکمبه است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -64
لینک کوتاه:
magiran.com/p1963079 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!