برآورد کارآیی فنی واحدهای پرواربندی صنعتی گوساله نر در استان گیلان

پیام:
چکیده:
هدف مطالعه حاضر بررسی کارآیی فنی واحدهای پرواربندی گوساله نر در استان گیلان و تعیین بازدهی نسبت به مقیاس آن ها از راه بکارگیری روش تحلیل پوششی داده بود. اطلاعات هزینه ای و درآمدی مورد نیاز از راه تکمیل پرسشنامه به وسیله 52 واحد پرواربندی در استان گیلان جمع آوری شد. نتایج نشان داد میانگین کارآیی فنی با استفاده از رویکرد بازده متغیر و ثابت نسبت به مقیاس به ترتیب برابر با 961/0 و 941/0 بوده که کارآیی بالای تولید واحدهای پرواربندی را نشان می دهند. به منظور تعیین عوامل اثرگذار بر عملکرد فنی واحدهای پرواربندی از دو مولفه امتیاز تجهیزات و تاسیسات واحدهای پرواربندی و امتیاز دانش پرواربندی استفاده شد. با استفاده از روش فاصله انحراف معیار از میانگین (ISDM)، نمرات کسب شده برای این دو مولفه به چهار گروه دسته بندی شد. سپس با استفاده از روش تجزیه واریانس و مقایسه زوجی گروه های تعیین شده بر اساس روش ISDM به کمک آزمون توکی به بررسی تاثیر امتیازات تاسیسات و تجهیزات و دانش پرواربندی بر نمره کارآیی فنی واحدهای پرواربندی پرداخته شد. نتایج نشان داد زوج های گروه های چهارگانه امتیازات تاسیسات، تجهیزات و دانش پرواربندی به طور معنی داری بر نمره کارآیی فنی واحدها تاثیرگذار هستند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
65 -78
لینک کوتاه:
magiran.com/p1963080 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!