موقعیت یابی ایمونوهیستوشیمیایی گرلین در غدد ضمیمه جنسی گاو نر

پیام:
چکیده:
گرلین هورمون پپتیدی 28 اسید آمینه ای است که در معده و اکثر بافت های محیطی بیان می شود. با توجه به عدم انجام تحقیقی در خصوص وجود گرلین در غدد جنسی حیوانات، در این تحقیق موقعیت یابی گرلین در بافت غدد پروستات، وزیکول سمینال و آمپولای گاو هلشتاین به وسیله تکنیک ایمونوهیستوشیمی بررسی شد. از آنتی‎بادی مونوکلونال موشی ضد گرلین به عنوان آنتی‎بادی اولیه و آنتی بادی پلی کلونال الاغی ضد ایمنوگلوبین G هورس رادیش پروکسیداز به عنوان آنتی بادی ثانویه استفاده شد. نمونه های بافتی غدد ضمیمه جنسی از پنج گاو هلشتاین بالغ دو ساله جمع آوری شد و برای آزمایش ایمونوهیستوشیمی در فرمالین 10% نگهداری شدند. سپس بلوک های پارافینی و مقاطع بافتی تهیه شدند. نتایج نشان داد که واکنش ایمونوهیستوشیمی در سیتوپلاسم سلول‎های ترشحی غده پروستات، وزیکول سمینال و آمپولا مثبت بود، اما شدت رنگ پذیری در غده پروستات نسبت به دیگر غدد خیلی ضعیف بود. بر اساس نتایج این تحقیق بیان گرلین در برخی غدد ضمیمه جنسی گاو نر می تواند نشان دهنده نقش احتمالی این هورمون در پارامترهای باروری اسپرم و اثر آن بر فرآیند لقاح باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
79 -88
لینک کوتاه:
magiran.com/p1963081 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!