اثربخشی آموزش گروهی «درمان پذیرش و تعهد» بر صمیمیت زناشویی معلمان زن

پیام:
چکیده:
مقدمه
از جمله مشاغل حساسی که زنان بدان اشتغال دارند معلمی است و متغیری که می تواند تحت تاثیر اشتغال آن ها قرار گیرد، صمیمیت زناشویی است. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش گروهی "درمان  پذیرش و تعهد" بر صمیمیت زناشویی معلمان زن انجام شد.
روش کار
این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون - پس آزمون - پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش همه معلمان زن متاهل و شاغل شهر ابهر در سال تحصیلی 97-96  بودند. از میان آن ها 30 تن با روش نمونه گیری تصادفی منظم انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه مساوی جایگزین شدند. گروه مداخله در هشت جلسه 90 دقیقه ای با روش "درمان پذیرش و تعهد" آموزش دیدند. هر دو گروه "بررسی نیازهای صمیمیت" (Intimacy Needs Survey) را بعنوان پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تکمیل کردند. روایی پرسشنامه بوسیله مدرسین گروه مشاوره تایید و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ اندازه گیری شد. داده ها با اس پی اس اس نسخه 24 تحلیل شدند.
یافته ها
در مرحله پس آزمون و پیگیری بین گروه های مداخله و گواه  در مولفه صمیمیت عاطفی(20/12=F ،01/0>P)، صمیمیت روانشناختی (80/11 = F، 01/0 > P)، صمیمیت عقلانی(99/16 = F، 01/0 > P)، صمیمیت جنسی(47/15 = F، 01/0 > P)، صمیمیت بدنی(43/24 = F، 01/0 > P)، صمیمیت معنوی(04/17 = F، 01/0 > P)، صمیمیت زیبایی شناختی(76/17 = F، 01/0 > P)، صمیمیت اجتماعی- تفریحی(39/16 = F، 01/0 > P)، صمیمیت زمانی(92/15 = F، 01/0 > P) تفاوت معنی داری وجود داشت. به عبارت دیگر، آموزش "درمان پذیرش و تعهد" باعث افزایش مولفه های صمیمیت زناشویی معلمان زن شد(01/0P<) و این افزایش در طی زمان پایدار بود.
نتیجه گیری
آموزش "درمان پذیرش و تعهد" می تواند صمیمیت زناشویی در معلمان زن متاهل را افزایش دهد. بنابراین، مشاوران و درمانگران می توانند از روش مذکور برای افزایش صمیمت زناشویی استفاده کنند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
12 -20
لینک کوتاه:
magiran.com/p1965303 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!