مقایسه اثربخشی فیلیال تراپی و روش والدگری بارکلی بر کاهش اضطراب و علائم نقص توجه/بیش فعالی کودکان

پیام:
چکیده:
هدف
پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی فیلیال تراپی با شیوه والدگری بارکلی بر کاهش اضطراب و علائم نقص توجه/بیش فعالی کودکان 7 تا 12 سال صورت گرفته است.
روش
روش پژوهش نیمه آزمایشی با استفاده از گروه آزمایش و گواه است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مادران کودکان 7 تا 12 سال دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی ساکن در منطقه 4 اصفهان تشکیل دادند که از بین آنها پس از مصاحبه تشخیصی تعداد 45 نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در 3 گروه (هر گروه 15 نفر) قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه علائم نقص توجه/ بیش فعالی سواری (1391) و مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار رینولدز و ریچموند (1987) بود.
یافته ها
نتایج با استفاده از روش تحلیل واریانس کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های به دست آمده نشان داد دو روش درمانی فیلیال تراپی و شیوه والدگری بارکلی بر علائم نقص توجه/بیش فعالی و نیز اضطراب کودکان موثر است، ولی بین اثربخشی دو روش درمانی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. نتایج مقایسه زوجی نیز نشان داد که فیلیال تراپی و روش والدگری بارکلی بر علائم نقص توجه/بیش فعالی و اضطراب موثر بوده اند؛ ولی بین دو روش تفاوت معنی داری وجود نداشت.
نتیجه گیری
می توان از فیلیال تراپی و روش والدگری بارکلی به عنوان درمان مکمل برای رفع اضطراب و علائم نقص توجه/ بیش فعالی استفاده کرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
111 -120
لینک کوتاه:
magiran.com/p1965671 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!