بررسی ریسک فاکتورهای آسیب ACL با استفاده از زوایای سه بعدی مفاصل اندام تحتانی در حین فرود تک پا در ورزشکاران دارای کف پای صاف و سالم

پیام:
چکیده:
مقدمه و اهداف
امروزه دانستن تغییرات زوایای مفاصل اندام تحتانی در حین فرود، بینش خوبی برای پیش گیری از بروز آسیب های زانو در افراد دارای کف پای صاف خواهد داد؛ لذا هدف تحقیق حاضر، مقایسه زوایای مفاصل اندام تحتانی به عنوان ریسک فاکتور آسیب ACL هنگام حرکت فرود تک پا در ورزشکاران دارای کف پای صاف و نرمال بود.
مواد و روش ها
در پژوهش حاضر 10 مرد جوان ورزشکار دارای کف پای صاف و 10 مرد جوان ورزشکار دارای قوس پای طبیعی در این تحقیق شرکت کردند. میزان قوس کف پا از طریق آزمون افتادگی استخوان ناوی اندازه گیری شد. میزان افتادگی بین 5 تا 9 میلی متر در گروه پای معمولی و بیشتر از 10 میلی متر در گروه کف پای صاف قرار گرفتند. داده های کینماتیکی و کینتیکی با استفاده از دوربین های ثبت حرکتی و صفحه نیرو ثبت گردید. پردازش داده ها با استفاده از نرم افزار متلب انجام گردید و پارامترهای زوایای مفاصل اندام تحتانی در اوج فلکشن زانو در سه صفحه حرکتی از طریق آزمون آماری مانوا و در سطح معناداری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
یافته ها نشان داد تفاوت معناداری بین دو گروه در اندازه زاویه والگوس مفصل زانو (045/0=p) و مفصل ران (037/0=p) در صفحه فرونتال مشاهده گردید. در صفحات دیگر و مفاصل دیگر تفاوت معناداری مشاهده نشد.
نتیجه گیری
به نظر می رسد تغییر در وضعیت طبیعی قوس پا و در نتیجه راستای بدن، زوایای مفاصل اندام تحتانی را در طی فعالیت های روزانه و ورزشی تحت تاثیر قرار می دهد که متعاقبا می تواند الگوی آسیب را تغییر دهد. نتایج تحقیق حاضر می تواند در برنامه ریزی موفق تر اقدامات توانبخشی و حرکتی افراد مبتلا به کف پای صاف موثر واقع شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
79 -86
لینک کوتاه:
magiran.com/p1966096 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.