بررسی رابطه بین مدیریت دانش و تعهد سازمانی (مورد مطالعه: اداره اموزش و پرورش شهرستان بجنورد)

پیام:
چکیده:
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت دانش و تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد بود.پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا توصیفی از نوع همبستگی بود.جامعه آماری این تحقیق،کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد شامل 98نفر بودند. با توجه به کم بودن تعداد کارکنان از روش سرشماری استفاده شد.پس ازتوزیع پرسشنامه ها ،تعداد 84 پرسشنامه که بطور کامل تکمیل شده بودند،مورد تحلیل قرار گرفت.برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه مدیریت دانش جان سن وهمکاران(1999(و تعهد سازمانی آلن و می یر (1997) استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آنها تایید و پایایی آنها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 98% و 76%محاسبه شد.داده ها به کمک نرم افزار spss و با روش های ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین مدیریت دانش و تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد رابطه وجود دارد. بین نوآوری و تعهد سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد رابطه وجود دارد. بین دانش و تعهد سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد رابطه وجود دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
193 -208
لینک کوتاه:
magiran.com/p1966136 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.