تبیین چالش های مدیریتی طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت شهر قم: یک مطالعه کیفی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
ارزیابی، شناسایی و معرفی چالش های مدیریتی برنامه های در حال اجرا، می تواند سیاستگذاران و مجریان را در رفع این نواقص و دستیابی به اهداف طرح کمک کند. مطالعه حاضر با هدف تبیین چالش های مدیریتی و راه کارهای رفع آن در حوزه بهداشت طرح تحول نظام سلامت شهر قم انجام شد.
روش بررسی
مشارکت کنندگان در این مطالعه کیفی را کارشناسان و مدیران اجرایی مرکز بهداشت شهر قم، ارائه دهندگان خدمات بهداشتی شاغل در پایگاه های سلامت وابسته به معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم و دریافت کنندگان خدمات بهداشتی مراجعه کننده به پایگاه های سلامت شهر قم تشکیل می دادند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها به کمک مصاحبه های فردی، با استفاده از پرسشنامه نیمه ساختاریافته، جمع آوری و با روش تحلیل محتوای کیفی و رویکرد استقرایی آنالیز شدند.
یافته ها
داده های این مطالعه پس از تحلیل، در 21 طبقه و 7 درون مایه دسته بندی شدند. از دیدگاه مشارکت کنندگان، چالش های مدیریتی طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت عبارت بودند از: هدر رفت منابع، نقدناپذیری سیستم، اجرای شتاب زده برنامه، کمیت مداری و گزارش محوری، نظارت غیرموثر، کاستی ها در اجرای برنامه و کاهش کیفیت خدمات بهداشتی.
نتیجه گیری
براساس نتایج این مطالعه، طراحی راهکارهای موثر جهت مدیریت منابع، ایجاد سیستم گردآوری انتقادها، پیشنهاد ها و به کارگیری آن ها، قضاوت براساس کیفیت خدمات، اصلاح سیستم نظارتی موجود، رفع نقایص اجرایی و توجه به ارتقای کیفیت خدمات، ضروری به نظر می رسد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
78 -89
لینک کوتاه:
magiran.com/p1966548 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.