اثرات ضدقارچی و هم افزایی برخی گونه های لاکتوباسیل و نانوذرات سلنیوم بر مهار رشد کاندیدا آلبیکنس

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
کاندیدیازیس عفونت قارچی است که عامل اصلی آن کاندیدا آلبیکنس است. استفاده بی رویه از آنتی بیوتیک ها برای درمان آن، باعث افزایش مقاومت دارویی شده است. تحقیق حاضر با امید یافتن جایگزین مناسب دارویی برای این عفونت انجام گرفت.
مواد و روش کار
در وهله اول، گونه های استاندارد و بالینی کاندیدا آلبیکنس جمع آوری شده و به منظور تشخیص جدایه های بالینی از بره ها، از روش های معمول قارچ شناسی شامل پدیده ایجاد لوله زایا و کروم کاندیدا آگار استفاده شد. اثرات ضدقارچی تیمارهای آزمایشی روی مهار رشد کاندیدا آلبیکنس به روش انتشار دیسک و انتشار چاهک به صورت اندازه گیری هاله رشدنیافتگی ارزیابی شد. همچنین مقادیر حداقل غلظت بازدارندگی از رشد (MIC) و حداقل غلظت کشندگی قارچی (MFC) نمونه های آزمایشی به روش رقت سازی تعیین شد.
یافته ها
نتایج به دست آمده نشان داد که بیشترین هاله رشدنیافتگی برای روش چاهک و دیسک به ترتیب با 29/41 و 27/64 میلی متر متعلق به تیمار «نانوسلنیوم بارگذاری شده در لاکتوباسیل ها» روی گونه استاندارد کاندیدا آلبیکنس بود. بررسی MIC و MFC در تحقیق حاضر، حاکی از آن بود که تیمارهای «نانوسلنیوم بارگذاری شده در لاکتوباسیل ها» و «نانوسلنیوم + لاکتوباسیل» به ترتیب با مقادیر 473/80 و 511/91 میکروگرم بر میلی لیتر برای MIC و با 807/66 و 845/28 میکروگرم بر میلی لیتر برای MFC پایین ترین میانگین ها را برای هر دو آزمون فوق داشتند ( 0/05< P).
نتیجه گیری
یافته های حاصل از آزمون های میکروبی توان ضدقارچی بالای تیمار«نانوسلنیوم بارگذاری شده در لاکتوباسیل ها» را تایید کرد، لذا به شرط تکرار آزمایش و تایید نتایج به دست آمده، می توان ساخت دارو یا مکمل با این فرمولاسیون را برای استفاده درمانی توصیه کرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
432 -441
لینک کوتاه:
magiran.com/p1966938 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!