بررسی خصوصیات روان سنجی فرم C از مقیاس چندوجهی منبع کنترل سلامت بر روی بزرگسالان نرمال

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
هدف از مطالعه ی حاضر بررسی خصوصیات روان سنجی فرم C مقیاس چند وجهی منبع کنترل سلامت در جامعه ی ایرانی است.
روش کار
حدود 375 کارمند دانشگاه علوم پزشکی شیراز (160 مرد و 215 زن) با میانگین سنی 13/38 ± 5/8 (با دامنه سنی 21- 78) با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای مورد بررسی قرار گرفتند. کلیه آزمودنی ها به ابزارهای پرسشنامه جایگاه مهار درونی- بیرونی (IPC) لونسون و فرم C مقیاس چند وجهی منبع کنترل سلامت پاسخ دادند. حدود %5 از آزمودنی ها تحصیلات زیر دیپلم و %67 تحصیلات دانشگاهی داشتند و  از بین این افراد %65 متاهل بودند.
نتایج
مطالعه ی حاضر نشان داد که مقیاس چندوجهی منبع کنترل سلامت دارای پایایی قابل قبول با ضریب آلفای  85/0 و در مورد خرده_ مقیاس ها ضریب بین 63/0 الی 79/0 بدست آمده است. در خصوص روایی ابزار، از روش های روایی صوری، روایی همزمان و روایی سازه استفاده شده است. بر اساس روایی سازه، آزمون در فرم فارسی دارای 4 عامل است. در خصوص روایی همزمان، آزمون همبستگی قابل قبولی با پرسشنامه ی جایگاه مهار درونی- بیرونی لونسون داشت.
یافته ها
با توجه به یافته های این بررسی این فرم جهت اندازه گیری منبع کنترل سلامت در جمعیت بزرگسال روایی و پایایی قابل قبولی دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
47 تا 57
لینک کوتاه:
magiran.com/p1967141 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!