تاثیر آموزش بر کاهش خطاهای مصرف انسولین قلمی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
انسولین یکی از جنبه های چالش برانگیز درمان دیابت می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر نمایش ویدیوی آموزشی توسط داروساز بر کاهش خطاهای رایج حین مصرف انسولین قلمی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان گلستان شهر اهوازانجام شد.
روش بررسی
در یک مطالعه نیمه تجربی 130 بیمار دیابتی که طی یکسال اخیر مصرف انسولین قلمی را شروع کرده بودند به شرط داشتن معیارهای ورود به مطالعه وارد شدند و سپس به روش تخصیص تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. ویدیوی آموزشی جهت آموزش بیماران گروه مداخله نمایش داده می شد. یک ماه بعد و سه ماه بعد از اولین مصاحبه مجددا از بیماران دو گروه جهت انجام پس آزمون دعوت به عمل می آمد.
یافته ها
میانگین و انحراف معیار سن بیماران (10/92) 54/02 سال بود. میانگین مدت استفاده از انسولین قلمی 4/69 (انحراف معیار، 0/93) ماه بود. آموزش ویدیویی تاثیر معنی داری بر کاهش خطاهای ناشی از تزریق در محل قبلی (63/1 % به 36/9 %) تغییر خودسرانه دوز دارو یا دفعات تزریق(از 16/9% به 7/7 %) و فراموشی مصرف انسولین در گروه مداخله داشت(63/1% به 47/7%). میانگین استفاده از هر سوزن از 4/36 بار به 2/40 کاهش یافت. تفاوت معنی داری بین دو گروه از نظر میزان بروز خطاها مشاهده گردید (p<0/05).
نتیجه گیری
علیرغم کاهش قابل توجه خطاها در برخی زمینه ها، بروز خطا در مصرف انسولین کماکان در سطح بالایی است که مطرح کننده دخالت عوامل دیگری به غیر از سطح آگاهی بیماران می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
677 -691
لینک کوتاه:
magiran.com/p1967680 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!