اثرسطوح مختلف عصاره الکلی گیاه سالیکورنیا Salicornia sp بر برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون و آنزیم های گوارشی ماهی کفال خاکستری

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
گیاه سالیکورنیا(Salicornia sp) یک گیاه هالوفیت است و به طور گسترده به عنوان چاشنی غذا مصرف می گردد. این تحقیق، به منظور بررسی اثر عصاره الکلی گیاه سالیکورنیا بر فراسنجه های خونی و آنزیم های گوارشی ماهی کفال خاکستری(Mugil cephalus) به مدت 60 روز انجام گردید.
روش کار
در این مطالعه، تعداد 240 قطعه ماهی با میانگین وزنی 43/0±42/8 گرم در یک طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار آزمایشی و 3 تکرار(با تعداد 20 قطعه در هر تکرار) مورد آزمایش قرار گرفتند. تیمار شاهد(بدون عصاره الکلی گیاه) و تیمارهای آزمایشی 2، 3 و 4 به ترتیب دارای 50،1000 و1500 میلی گرم برکیلوگرم عصاره الکلی گیاه در غذا بودند. در پایان آزمایش فعالیت آنزیم های گوارشی و شاخص های بیوشیمیایی سرم خون اندازه گیری شد.
یافته ها
نتایج آزمایش نشان داد. پایین ترین غلظت کلسترول(44/1±13/8 میلی گرم بر دسی لیتر)، و بالاترین مقدار پروتئین تام(33/0±8/6 گرم بر دسی لیتر)، آلبومین(54/0±20/5 گرم بر دسی لیتر)، آمیلاز(10±470 واحد بر میلی گرم پروتئین) و پروتئاز(63/7±21/328 واحد بر میلی گرم پروتئین) در تیمار حاوی 1500 میلی گرم عصاره الکلی سالیکورنیا بر کیلوگرم غذا مشاهده شد(05/0>P) که با سایر تیمارها دارای تفاوت معنی دار بود(05/0>P). در بین فاکتور های اندازه گیری شده کلسترول، تری گلیسیرید، آمیلاز و پروتئاز تفاوت معنی داری را بین تیمارهای تغذیه شده با عصاره الکلی سالیکورنیا با گروه شاهد نشان دادند(05/0>P).
نتیجه گیری
استفاده از سطح 1500 میلی گرم عصاره الکلی گیاه سالیکورنیا بر کیلوگرم غذا اثرات مثبتی بر فعالیت آنزیم های گوارشی و فراسنجه های خونی ماهی کفال خاکستری دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1968625 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.