پیش بینی و بهینه سازی ویژگی های بیودیزل ماهی با استفاده از خواص دی الکتریک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف از این تحقیق، پیش بینی و بهینه سازی ویژگی های بیودیزل ماهی با استفاده از خواص دی الکتریک آن می باشد. متغیرهای خواص دی الکتریک بیودیزل (έ، ثابت دی الکتریک و ′′ε، فاکتور اتلاف) در فرکانس های مایکروویو (434، 915 و MHz 2450) به عنوان متغیرهای ورودی مورد استفاده قرار گرفت. ویژگی های بیودیزل ماهی، محتوای متیل استر اسید چرب (FAME) و نقطه اشتعال (FP) در سه سطح مختلف زمان واکنش (3، 9 و 27 دقیقه) و غلظت کاتالیزور (1، 5/1 و %w/woil 2) به عنوان متغیرهای خروجی مدل در نظر گرفته شد. رگرسیون خطی (LR)، روش های شبکه عصبی مصنوعی، پرسپترون چند لایه (MLP) و تابع پایه شعاعی (RBF) و روش سطح پاسخ جهت پیش بینی و بهینه سازی محتوای FAME و نقطه اشتعال مورد ارزیابی قرار گرفت. مقایسه نتایج نشان داد که RBF بیشترین ضریب تبیین در فرکانس MHz 2450 به میزان 999/0 و 988/0 و پایین ترین ریشه میانگین مربعات خطا به میزان 009/0 و 023/0 به ترتیب برای محتوای FAME و نقطه اشتعال داشت. شرایط بهینه با استفاده از RSM برای محتوای FAME به میزان 88/89% و نقطه اشتعال به میزان C° 7/152 با مطلوبیت 998/0 بدست آمد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
309 تا 322
لینک کوتاه:
magiran.com/p1968662 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!