بررسی تغییرات لیپوپروتئین a، فاکتورهای انعقادی و فیبرینولیز خون به دنبال تمرینات هوازی در زنان دارای اضافه وزن

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
 به رغم پیشرفت چشمگیری که در زمینه ی بهداشت صورت گرفته است، هنوز بیماری های قلبی عروقی علت اصلی مرگ و میر در میان افراد می باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح لیپوپروتئین a، فاکتورهای انعقادی و فیبرینولیز خون زنان دارای اضافه وزن انجام شد.
روش بررسی
در این مطالعه ی نیمه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون، 21 آزمودنی زن دارای اضافه وزن با دامنه سنی 30-20 سال به صورت آزمودنی های در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه تجربی(10 نفر) و کنترل(11 نفر) قرار گرفتند. برنامه ی تمرین هوازی شامل هشت هفته با تواتر پنج جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 30 دقیقه با شدت 55 تا 75 درصد ضربان قلب ذخیره ای بود. نمونه های خونی آزمودنی ها برای اندازه گیری مقادیر لیپوپروتئین a، فیبرینوژن، PT، PTT، تعداد پلاکت ها و هموگلوبین در دو مرحله گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آنالیز واریانس اندازه های تکراری در سطح معنی داری 0/05 به وسیله نرم افزارSPSS  استفاده گردید.
یافته ها
میانگین مقادیر لیپوپروتئین a، فیبرینوژن، PT و تعداد پلاکت ها در گروه کنترل بعد از هشت هفته تمرین تغییر معنی داری نشان نداد(0/05<P) در حالی که تغییرات PTT در مرحله ی بعد از تمرین نسبت به قبل از تمرین در هر دو گروه معنی دار بود(0/006=P). در مقایسه ی میانگین های بین گروهی، در هیچ کدام از متغیرها بین دو گروه تجربی و کنترل تفاوت معنی داری مشاهده نشد(0/05<P).
نتیجه گیری
هشت هفته تمرین هوازی بر لیپوپروتئین a و فاکتورهای انعقادی و فیبرینولیز خون اثری نداشت، با این حال احتمالا بتوان با استفاده از این برنامه ی تمرینی، گام های موثری در بهبود ارتقای سلامتی زنان دارای اضافه وزن برداشت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
447 -457
لینک کوتاه:
magiran.com/p1969477 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.