اثر دوازده هفته تمرینات مقاومتی دایره ای بر برخی فاکتورهای التهابی در مردان چاق مبتلا به کبد چرب غیر الکلی

پیام:
چکیده:
مقدمه
بیماری کبد چرب غیر الکلی (NFALD) از بیماری های مرتبط با سندرم متابولیک و سبک زندگی کم تحرک می باشد. هدف تحقیق حاضر بررسی اثر یک دوره تمرین مقاومتی دایره ای بر سطوح اینترلوکین-17 (IL-17)، پروتئین شوک حرارتی 70 کیلودالتونی (HSP70)، مقاومت به انسولین و سطوح سرمی آلانین آمینوترانسفراز (ALT) و آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) می باشد.
روش بررسی
در تحقیق کارآزمایی بالینی حاضر، تعداد 30 مرد مبتلا به NFALD به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در یکی از دو گروه مداخله تمرین و کنترل تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل 12 هفته تمرینات مقاومتی، 3 جلسه تمرین در هفته بود که به صورت تمرینات مقاومتی دایره ای تناوبی اجرا شد. خون گیری در یک روز قبل از شروع تمرین و 3 روز پس از آخرین جلسه تمرین به صورت ناشتا انجام شد. برای مقایسه درون گروهی داده ها از آزمون t وابسته و برای مقایسه بین گروهی از آزمون t مستقل استفاده شد. بررسی های آماری با نرم افزار SPSS Inc., Chicago, IL; version 16 انجام گرفت و سطح معنی داری(05/0 ≥P) در نظر گرفته شد.
نتایج
پس از دوره تمرین کاهش معنی داری در وزن (008/0= P)، شاخص توده بدن (006/0 = P)، درصد چربی بدن (001/0 > P)، مقاومت به انسولین (001/0 > P)، IL-17 (001/0 > P)،  HSP70(001/0 > P) و سطوح سرمی آنزیم های ALT (001/0 > P) و(001/0 > P) AST نسبت به گروه کنترل مشاهده شد.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج تحقیق حاضر، تمرینات مقاومتی دایره ای با کاهش مقاومت به انسولین و سطوح سایتوکین های التهابی نقش موثری در بهبود عملکرد کبد در بیماران مبتلا به NFALD دارند و این شیوه تمرینات مقاومتی می تواند در برنامه درمانی این بیماران مفید باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1128 -1140
لینک کوتاه:
magiran.com/p1970081 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!