بررسی اثر عصاره آبی زرشک سیاه (Berberis integerrima) بر کبدچرب و میزان تریگلیسیرید خون

پیام:
چکیده:
مقدمه
امروزه افزایش چربی خون و کبد چرب یک معضل شایع شهرنشینی محسوب می گردد.گیاهان دارویی با توجه به اثرات مفید دارویی جایگاه ویژه ای درسلامت جوامع دارند. لذا این مطالعه به منظور تاثیر عصاره زرشک سیاه Berberis integerrima بر میزان تری گلیسیرید خون و بهبود کبد چرب انجام شد.
روش بررسی
این مطالعه تحقیقی از نوع مداخله ای در بازه زمانی فروردین 95 تا فروردین 96، روی 188 بیمار دارای هیپرتری گلیسیریدمی (108 مرد، 80 زن) با گستره سنی 70-20 سال و 21 بیمارکه دارای عارضه کبد چرب بودند، انجام شد. بیماران به مدت 45 تا 60 روز بدون تغییر در رژیم غذایی، فعالیت ورزشی و مصرف هرگونه داروی پایین آورنده چربی خون هر شب قبل از خواب 250-200 میلی لیتر از عصاره آبی زرشک تازه استفاده کردند. پس از 60 روز میزان تری گلیسیرید از طریق آزمایش خون و کبد چرب از طریق سونوگرافی ارزیابی شد. از نرم افزارspss Inc., Chicago, IL; version 16  و آزمون های آماری t-test  و Wilcoxon جهت آنالیز نتایج استفاده و مقادیر  (P < 0.05) معنادار در نظرگرفته شد
نتایج
میزان تری گلیسیرید خون در مردان قبل وبعد از مصرف عصاره آبی زرشک به ترتیب 34 ±292 میلی گرم در دسی لیتر و 31 ±200 میلی گرم در دسی لیتر بود در حالی که در زنان قبل وبعد از مصرف آب زرشک به ترتیب 31 ±258 میلی گرم در دسی لیتر و 30 ±175 میلی گرم در دسی لیتر بود که کاهش معناداری درهردو جنس نشان داد (05/0(P= . از 21 بیمار دارای کبد چرب پس از مصرف آب زرشک، 6 مورد دارای درجه II که به درجه I و 15 مورد درجه I به حالت نرمال تغییر وضعیت دادند (05/0p=).
نتیجه گیری
با توجه به نتایج حاضر عصاره زرشک سیاه کاهش معناداری درچربی خون و بهبود کبد چرب ایجاد می کند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1141 -1149
لینک کوتاه:
magiran.com/p1970082 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!