بررسی اثر حفاظتی کوئرستین بر تغییرات بافت شناسی بیضه و شاخص های اسپرماتوژنز در موش های بالغ پس از تیمار با دگزامتازون

پیام:
چکیده:
مقدمه
دگزامتازون در بیماری های التهابی، لوسمی و تهوع استفاده می گردد و گزارش شده است که باعث افزایش رادیکال های آزاد اکسیژن در بافت بیضه می شود. هدف این مطالعه بررسی اثر حفاظتی کوئرستین به عنوان یک فلاونوئید گیاهی و آنتی اکسیدانت قوی بر تغییرات بافت شناسی بیضه و شاخص های اسپرماتوژنز در موش های بالغ تیمار شده با دگزامتازون بود.
روش بررسی
دراین مطالعه تجربی تعداد 24 سر موش نر بالغ نژاد NMRI به 4 گروه(n=6)  کنترل، دگزامتازون (mg/kg/day7(، کوئرستینmg/kg/day) 50 (و دگزامتازون + کوئرستین تقسیم شدند. 7 روز پس از تیمار داخل صفاقی، بیضه راست خارج، فیکس، برش گیری، پاساژ بافتی و با رنگ آمیزی هایدن هاین آزان تغییرات بافتی بیضه و شاخص های اسپرماتوژنژ توسط تکنیک استریولوژی مورد مطالعه قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون واریانس یک طرفه و تست توکی توسط نرم افزارspss Inc., Chicago, IL; version 16 انجام شد و تفاوت میانگین ها در حد (05/0P<) معنی دار در نظر گرفته شد.
نتایج
کاهش معنی داری در میانگین حجم و قطر لوله های منی ساز، ارتفاع اپی تلیوم زایشی، شاخص های اسپرماتوژنز، تعداد سلول های اسپرماتوسیت، اسپرماتید گرد و دراز، سلول های لایدیگ و افزایش معنی داری در بافت بینابینی در گروه دگزامتازون نسبت به گروه کنترل مشاهده شد (001/0P<). این پارامتر ها در گروه دگزامتازون + کوئرستین به حد گروه کنترل جبران شد (05/0<p).
نتیجه گیری
نتایج ما نشان داد که کوئرستین به عنوان یک آنتی اکسیدانت قوی توانست اثرات نامطلوب دگزامتازون بر بافت بیضه و شاخص های اسپرماتوژنز را کاهش دهد. بنابراین به عنوان یک مکمل درمانی در رژیم های حاوی دگزامتازون پیشنهاد شده است
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1150 -1163
لینک کوتاه:
magiran.com/p1970083 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!