تاثیر مولفه های رفتاری و روان شناختی در ارتقای ایمنی ترافیک با تاکید بر نقش پلیس راهور

پیام:
چکیده:
رفتار های انسان در فضای شهری حاوی پیام های گوناگونی است. رفتار انسان ها از عواملی نظیر انگیزه ها، نیازها، زمینه های ذهنی و قابلیت محیط ناشی می شود. محیط و رفتار آن قدر درهم تنیده شده اند که به سختی می توان آنها را از هم جدا کرد. این تحقیق با هدف بررسی اثرات مولفه های رفتاری و روان شناختی در ارتقای ایمنی ترافیک با تاکید بر نقش پلیس راهور انجام گرفت. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و میدانی که به صورت استنتاج و استخراج از منابع و داده های آماری انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، رانندگان هستند. تحلیل نتایج از طریق تحلیل آماری و تحلیل نرم افزاری spss صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان داد که اثرات مولفه های رفتاری و روان شناختی در ارتقای ایمنی ترافیک اثرگذار است. براساس نتایج آزمون آماری تحلیل عاملی، این رضایت مندی در قالب چهار دسته مولفه های: سلامت روان، پرخاشگری، شخصیت و عادات رانندگی قرار گرفتند که 49/68درصد از واریانس کل را تبیین کردند. در این میان، عامل عادات رانندگی با تبیین 25/20درصد از واریانس کل، توانسته است بیشترین میزان واریانس را به خود اختصاص داده و در اولویت نخست قرار بگیرد. پس از آن عامل شخصیت که در حدود 63/19درصد از واریانس کل را به خود اختصاص داده است، عامل بعدی پرخاشگری که در حدود 68/14درصد از واریانس کل را به خود اختصاص داد. نتایج حاصل از چرخش عامل ها به روش واریماکس نشان می دهد که از متغیر واردشده در تحلیل عاملی اکتشافی، تنها 3 متغیر که دارای بار عاملی بالای 5/0درصد بوده اند، باقی مانده اند و به صورت جدا در سه عامل طبقه بندی شدند.
زبان:
فارسی
صفحات:
109 -124
لینک کوتاه:
magiran.com/p1970801 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.