ارتباط سطح لیپیدهای سرمی و سایر متغیرهای زمینه ای با اختلالات شناختی سالمندان شهر امیرکلا

پیام:
چکیده:
اهداف
 دخالت عواملی چون میزان غلظت لیپیدها و لیپوپروتئین های سرمی به عنوان یکی از عوامل خطر بالقوه برای اختلالات شناختی گزارش شده است. این مطالعه با هدف تاثیر عوامل زمینه ای و سطح لیپیدهای سرمی بر اختلالات شناختی سالمندان انجام شد.
مواد و روش ها
 این مطالعه مقطعی در بازه زمانی 6 ماه دوم سال 1395 روی 1519 سالمندان شهر امیرکلا به صورت سرشماری انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها شامل فرم جمع آوری اطلاعات زمینه ای سالمندان و آزمون بررسی مختصر وضعیت شناختی بود. داده ها با استفاده از نسخه 23 نرم افزار SPSS و آمار توصیفی و آماره های تحلیلی کولموگروف اسمیرنوف، کای دو، آنالیز واریانس و آزمون های تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
 بنابر نتایج، 9/0 درصد (13 سالمند) دچار اختلال شناختی شدید بودند. نتایج حاصل از آزمون کای دو، رابطه معنی داری بین جنسیت و طبقه بندی اختلالات شناختی را نشان داد (P<0/05). همچنین تفاوت آماری معنی داری بین متغیرهای سن، جنسیت، فشار خون، کلسترول تام و لیپوپروتئین کم چگال با گروه های طبقه بندی شده اختلالات شناختی سالمندان برقرار شد (P≤0/05). 
نتیجه گیری
 غربالگری های مربوط به اختلالات شناختی جزء توصیه های این مطالعه است، زیرا تشخیص و درمان زودرس این بیماری، به ویژه در گروه های پرخطر مانند زنان و سالمندان دچار هیپرتانسیون و اختلال پروفایل لیپیدهای سرم می تواند نقش مهمی در کنترل بهتر بیماری و کاهش بار مراقبتی این بیماران ایفا کند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
534 -548
لینک کوتاه:
magiran.com/p1970910 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!