بررسی شیوع اختلالات خواب و پیش بینی کننده های آن در سالمندان مقیم سرای سالمندان شهر اهواز در سال 1396

پیام:
چکیده:
اهداف
 کیفیت خواب شاخصی است که در بسیاری از بیماری های سالمندان به آن توجه می شود. با افزایش سن تغییراتی در کیفیت و ساختار خواب ایجاد می شود که به بروز اختلالات خواب و شکایات ناشی از آن منجر میشود. این مطالعه با هدف تعیین شیوع اختلالات خواب و پیش بینی کننده های آن در سالمندان انجام شد.
مواد و روش ها
 این مطالعه مقطعی با حجم نمونه 130 نفر از سالمندان مقیم سرای سالمندان شهر اهواز که به روش نمونه گیری دردسترس و با توجه به معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند، در سال 1396 انجام شد. اطلاعات از طریق پرسش نامه های کیفیت خواب پیتزبورگ، سلامت عمومی (فرم 12 سوال گلدبرگ)، پرسش نامه درد زانو، حمایت اجتماعی و فهرست ویژگی های جمعیت شناختی گردآوری شد. داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی گام به گام ، آمار توصیفی و از طریق نسخه 22 نرم افزار SPSS تحلیل شد. 
یافته ها
 از میان 130 نفر از افراد تحت مطالعه 86 نفر (2/66 درصد) زن و 44 نفر (8/33 درصد) مرد بودند و متوسط سن افراد 8/7±68 سال بود. بین افراد تحت مطالعه 8/13 درصد اختلال خواب در سطح پایین، 5/81 درصد اختلال خواب در سطح متوسط و 6/4 درصد اختلال خواب در سطح شدید داشتند. با توجه به مدل رگرسیون برازش یافته (001/0>p ،24/7=F) مشخص شد که چندابتلایی (20/0=β)، حمایت اجتماعی ادراک شده (26/0-=β)، خشکی مفصل (25/0=β) و درد زانو (24/0=β) از تعیین کننده های موثر و معنادار اختلال خواب سالمندان هستند و حدود 9/18 درصد از تغییرات این متغیر را تبیین کردند.
نتیجه گیری
 نتایج مطالعه نشان داد 1/86 درصد سالمندان اختلال خواب دارند و حمایت اجتماعی درک شده، خشکی مفصل و درد زانو و چندابتلایی از تعیین کننده های اختلال خواب سالمندان هستند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
576 -587
لینک کوتاه:
magiran.com/p1970913 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!