سندرم حرکتی در سالمندان قائم شهر و عوامل خطرساز آن

پیام:
چکیده:
اهداف
 سندرم حرکتی، وضعیتی از کاهش تحرک است که به علت اختلال در ارگان های حرکتی ایجاد می شود. سندرم حرکتی به محدودیت، کاهش تعادل، درد، ضعف عضلات و افزایش نیاز خدمات پرستاری منجر می شود. این مطالعه با هدف بررسی سندرم حرکتی در سالمندان ایرانی و ارتباط آن با متغیر های پیش بینی کننده انجام شد.
مواد و روش ها
 این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی است که در سال 1396 روی 320 سالمند ساکن شهرستان قائم شهر، با روش نمونه گیری دردسترس، با تصویب در کمیته اخلاقی دانشگاه علوم بهزیستی انجام شد. پرسش نامه اطلاعات جمعیت شناختی و مقیاس عملکرد حرکتی سالمندی-25 برای جمع آوری داده ها استفاده شد. با کمک نسخه 23 نرم افزار SPSS از روش های آماری توصیفی برای توصیف داده ها و رگرسیون لجستیگ برای بررسی همبستگی بین پیامد و متغیر های پیش بینی کننده استفاده شد. 
یافته ها
 میانگین سنی نمونه ها 7/7 ± 85/69 سال بود. 58 درصد از شرکت کنندگان در گروه سندرم حرکتی بودند. متغیر های سن (ÔR=1/05، به ازای هر یک سال افزایش)، جنسیت زن (ÔR=2/7)، سابقه مثبت بیماری مزمن (ÔR=3/42) و سابقه مثبت درد مزمن (ÔR=4/04)، ابتلا به سندرم حرکتی در سالمندان را پیش بینی خواهند کرد. 
نتیجه گیری
 با توجه به شیوع سندرم حرکتی در سالمندان و ارتباط آن با عوامل جمعیت شناختی سن و جنسیت، داشتن بیماری و درد مزمن، اجرای روش های غربالگری برای شناخت افراد در معرض خطر و پیشگیری از آن ضروری به نظر می رسد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
604 -613
لینک کوتاه:
magiran.com/p1970915 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!