تاثیر 12 هفته تمرینات ثباتی گردن، ثبات مرکزی و ترکیبی بر درد و ناتوانی سالمندان مبتلا به گردن درد مزمن غیر اختصاصی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

پیام:
چکیده:
اهداف
 این تحقیق بررسی تاثیر 12 هفته تمرینات ثباتی گردن، ثبات مرکزی و ترکیبی بر درد و ناتوانی افراد مبتلا به گردن درد مزمن غیراختصاصی در بین سالمندان شهر تهران بوده است.
مواد و روش ها
 این مطالعه، از نوع کارآزمایی بالینی اپن لیبل 12 هفته ای بود. 18 سالمند مبتلا به گردن درد مزمن به صورت تصادفی در سه گروه تمرینات اختصاصی ثباتی گردن (6 نفر)، تمرینات اختصاصی ثبات مرکزی (6 نفر) و تمرینات ترکیبی (6 نفر) قرار گرفتند. با استفاده از شاخص های مقیاس آنالوگ بصری ، پرسش نامه شاخص ناتوانی گردن و پرسش نامه مقیاس درد و ناتوانی گردن شدت درد و ناتوانی گردن قبل از شروع تمرینات، در پایان هفته هشتم و یک هفته پس از پایان اجرای تمرینات اندازه گیری شدند. برای بررسی اثر زمان، از آزمون آنالیز واریانس اندازه های تکراری و برای تحلیل داده ها از نسخه 21 نرم افزار SPSS استفاده شد.
یافته ها
 میانگین نمره درد قبل و بعد از مداخله درمانی در گروه درمان ثبات گردنی با استفاده از شاخص های مقیاس آنالوگ بصری، پرسش نامه شاخص ناتوانی گردن و پرسش نامه مقیاس درد و ناتوانی گردن به ترتیب 58/08±0/6 و 52/0±83/4، 86/2±17/49 و 79/2±17/39 و 11/2±42/56 و 64/1±03/50 به دست آمد که اختلاف هر دو گروه معنادار بوده است (P<0/05). نمره درد قبل و بعد از مداخله درمانی در گروه درمان ثبات مرکزی به ترتیب 55/0±00/6 و 2/0±92/4، 86/1±67/49 و 94/1±17/39، و 44/2±01/56 و 16/1±92/48 به دست آمد که اختلاف بین آن ها معنادار بوده است (P<0/05). همچنین نمره درد قبل و بعد از مداخله درمانی در گروه درمان ثبات ترکیبی به ترتیب 45/0±00/6 و 32/0±00/4، 23/2±83/49 و 86/17±2/37 و 28/0±25/55 و 44/1±51/47 به دست آمد که اختلاف هر دوتایی آن ها معنادار بود ((P<0/05. از بین متغیر های زمینه ای نیز جنسیت (F=6/21, P=0/02) اثر معناداری در کاهش درد سالمندان نشان داد، در حالی که دیگر متغیر ها به عنوان عامل معناداری در کاهش درد شناخته نشدند (P>0/05).
نتیجه گیری
 یافته های این پژوهش نشان داد 12 جلسه تمرینات ثبات گردنی، مرکزی و ترکیبی در ناحیه گردن می تواند در بهبود تحمل و درد سالمندان با گردن درد مزمن غیراختصاصی موثر باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
614 -625
لینک کوتاه:
magiran.com/p1970916 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!