وضعیت سلامت جسمی در سالمندان ساکن منزل شهر تهران در سال 1395

پیام:
چکیده:
اهداف
 در ایران با افزایش جمعیت سالمندان مواجه هستیم، اما دانش ما در زمینه سلامتی آنان کافی نیست. شناخت جامع از مشکلات سلامتی این قشر آسیب پذیر، برنامه ریزان را برای انجام مداخلات موثر یاری خواهد کرد . بنابراین این مطالعه با هدف بررسی وضعیت سلامت جسمی سالمندان شهر تهران انجام شد. 
مواد و روش ها
 در یک مطالعه مقطعی، 450 نفر سالمند واجد شرایط به صورت نمونه گیری طبقه ای و خوشه ایچند مرحله ای از 5 منطقه شهر تهران در سال 1395 انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسش نامه طرح بررسی جامع نیازهای سالمندان که در ایران طراحی و روایی و پایایی آن انجام شده است، استفاده شد. پس از تایید کمیته اخلاق دانشگاه و گرفتن رضایت آگاهانه از سالمندان، پرسش نامه ها با مراجعه به در منزل تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نسخه 16 نرم افزار آماری SPSS و آزمون رگرسیون لجستیک انجام شد.
یافته ها
 میانگین و انحراف معیار سنی افراد شرکت کننده 3/7±1/70 سال بود. از میان سالمندان مطالعه شده 9/90 درصد حداقل یک بیماری مزمن با درمان ویژه داشتند. رایج ترین بیماری گزارش شده التهاب مفاصل (4/62 درصد) و رایج ترین اختلال و مشکل مربوط به سلامت در کل سالمندان مطالعه شده، اضطراب و خستگی، به ترتیب با فراوانی 6/57 و 4/56 درصد بود. در مدل رگرسیون لجستیک چندمتغیره، با کنترل متغیرهای مخدوش کننده، شاخص آسیب پذیری با وضعیت سلامت جسمی رابطه معنی دار آماری داشت (433/4=OR ، 001/0P<). 
نتیجه گیری
 با توجه به افزایش شیوع بیمارهای مزمن در سالمندان نسبت به مطالعات گذشته، برنامه ریزی ها و ارائه خدمات باید منطبق با وضعیت کنونی و نیازهای در حال تغییر آنان باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
652 -665
لینک کوتاه:
magiran.com/p1970919 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!