شناسایی مولفه های بین المللی سازی آموزش عالی (مورد مطالعه: صنعت آموزش خدمات پزشکی)

پیام:
چکیده:
مقدمه
آموزش عالی فراملی ابزار مناسبی جهت آماده نمودن دانشجویان برای ایفای نقش های آینده در اقتصاد جهانی شده است. تربیت شهروند جهانی از طریق برنامه درسی بین المللی، بهبود محیط یادگیری، تشویق دانشجویان و کارکنان، به توسعه تفکر جهانی و هم چنین عامل توسعه و تفاهم بین ملت ها می شود. اهمیت بین المللی سازی در آن است که دانشگاه ها باید دانشجویانی را تربیت نمایند که آماده کسب صلاحیت های بین المللی، فهم شرایط جهانی و گسترش ارتباطات بین المللی باشند. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی مولفه های بین المللی سازی صنعت آموزش خدمات پزشکی در ایران می باشد.
روش پژوهش
 این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی است. با توجه به ابزار پژوهش؛ این تحقیق از دسته تحقیقات کیفی به شمار می آید. جامعه مورد پژوهش شامل خبرگان عرصه آموزش عالی و آموزش پزشکی و صنعت پزشکی می باشند. برای تحلیل داده ها از نرم افزارMAXQDA12 استفاده شده است.
یافته ها
نتایج تحقیق نشان داد، مهمترین مولفه های آموزش عالی پزشکی شامل، سطح فراکلان (با زیر مولفه های رابطه با سایر کشورها و تعاملات بین المللی) سطح کلان (با زیر مولفه های دانشجو، وضعیت سیاسی، وضعیت اقتصادی، وضعیت فرهنگی، عوامل محیطی و قوانین کلان) سطح صنعت ( با زیر مولفه های قوانین و مقررات، تصمیم گیرندگان و بازار و مشتریان) و سطح دانشگاه (با زیر مولفه های زیرساخت ها و توانمندی های اساتید) می باشد.
نتیجه گیری
مهم ترین عوامل در سطح دانشگاه مولفه توانمندسازی اساتید، در سطح صنعت مولفه نهادینه سازی فرهنگ بین المللی شدن، در سطح کلان مولفه استانداردسازی و در سطح فراکلان مولفه رابطه با سایر کشورها می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
7 -18
لینک کوتاه:
magiran.com/p1971593 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.