رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقای چابکی سازمانی در بخش دولتی با مدل ای.تی.کرنی و روش تاپسیس (مطالعه موردی بیمارستان های شهر بیرجند)

پیام:
چکیده:
مقدمه
در دنیای پرتغییر امروزی، مدیریت و اداره صحیح چالش های پیش روی سازمان ها، از مهم ترین آرمان هایی است که هدفش برخورد موفقیت آمیز با تغییرات محیطی مداوم، پویا و غیرقابل پیش بینی است. از اینرو سازمانی چابک شناخته می شود که بتواند چنین مدیریتی داشته باشد. هدف از انجام این پژوهش، رتبه بندی عوامل و بررسی وضعیت چابکی و راه کارهای ارتقای آن در بیمارستان های شهر بیرجند است.
روش پژوهش
روش پژوهش در این مقاله، توصیفی - تحلیلی و از حیث هدف، کاربردی است. برای سنجش چابکی سازمانی از مدل ای.تی.کرنی استفاده گردید. پرسش نامه تحقیق در بین 75 نفر از کارکنان سه بیمارستان شهر بیرجند توزیع گردید. هم چنین از نرم افزار های SPSS و اکسل جهت آزمون آماری و رتبه بندی به روش تاپسیس استفاده شد.
یافته ها
با توجه به نتایج آزمون های میانگین (آزمون t) در سه بیمارستان و سطح معنی داری به دست آمده برای هر معیار در چابکی سازمانی، بیمارستان (الف) در سه معیار فرهنگ و ارزش ها، خدمت به مشتری و تغییر سازمانی چابک است. در بیمارستان (ب) چون سطح معنی داری بعد مدیریت عملکرد کمتر از 0/05 است، پس در این معیار (مدیریت عملکرد) چابک می باشد. هم چنین بیمارستان (ج) نیز در ابعاد فرهنگ و ارزش ها و تغییر سازمانی چابک است. هم چنین نتایج رتبه بندی بیمارستان ها از نظر چابکی سازمانی با استفاده از روش تاپسیس نشان داد که بیمارستان (ج) با شاخص نزدیکی نسبی 0/555 در جایگاه اول، بیمارستان (الف) با شاخص نزدیکی نسبی 0/523 در جایگاه دوم و بیمارستان (ب) با شاخص نزدیکی نسبی 0/044 در جایگاه سوم قرار دارد.
نتیجه گیری
نتایج آزمون های آماری نشان می دهد که بیمارستان (الف) در سه معیار (فرهنگ و ارزش ها، خدمت به مشتری، تغییر سازمانی)، بیمارستان (ب) در یک معیار (مدیریت عملکرد) و بیمارستان (ج) در دو معیار (فرهنگ و ارزش ها، تغییر سازمانی) از شش معیار مربوط به چابکی سازمانی، وضعیت مطلوبی دارند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
41 -51
لینک کوتاه:
magiran.com/p1971596 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.